VII Редовна сједница Скупштине Општине Источна Илиџа одржана је 27.09.2017. године. Сједницом је предсједавао Раде Ћосовић, предсједник Скупштине.

На почетку сједнице након усвајања дневног реда одборници су усвојили следеће информације и извјештаје:

 • Информацију о проблему наркоманије
 • Информацију о проблематици социјалне заштите на подручју Општине Источна Илиџа
 • Информацију о пословању привреде по завршном рачуну за 2016. годину на подручју Општине Источна Илиџа

Након расправе о пословању привреде по завршном рачуну за 2016. годину на подручју Општине на приједлог начелника Општине, Скупштина је усвојила следеће

                                                  Закључке:

 1. Да се приходи од пореза на лична примања која се дијеле између Буџета РС и Буџета локалних  заједница у омјеру 75%/ 25% кроз измјене Закона о буџетском систему РС („ Службени гласник РС“ број: 121/12,52/14,103/15 и 15/16) у члану 9 измјени тако да расподјела између Буџета РС и Буџета локалних заједница буде у омјеру 50%/ 50%.
 2. Да се приход од пореза на добит, као приход који у потпуности припада Буџету РС, кроз измјене Закона о Буџетском систему РС ( „Службени гласник РС“ број:121/12,52/14,103/15 и 15/16) у члану 8 измјени тако да расподјела између Буџета РС и Буџета локалних заједница на чијем се простору убире дијели у омјеру 90% /10%.
 3. Да се приликом примјене критерија површине локалне заједнице за одређивање коефицјената расподјела ПДВ изузме земљиште које је обухваћено неком врстом концесије ( потопљено земљиште,шуме, рудници и сл.) из укупне површине локалних заједница чиме би остале локалне заједнице добиле већи удио у површини и тиме већи приход од ПДВ-а или да се укупне концесионе накнаде дијеле по систему коефицјената расподјеле ПДВ-а  свим локалним заједницама у РС.
 4. Да се укупно прикупљени порез на додатну вриједност која припада РС дијели локалним заједницама прије плаћања кредитних обавеза Владе РС.   

У наставку скупштинског засједања усвојени су сљедећи извјештаји:  

 • Извјештај о функционисању јавног градског превоза на подручју града Источно Сарајево за 2016 годину са приједлогом мјера за побољшање
 • Извјештај о извршењу буџета општине Источна Илиџа за период 1.1.-30.6.2017. године

У наставку сједнице Скупштина је донијела сљедеће одлуке:

 • Одлуку о допуни Одлуке о општинским административним таксама
 • Одлуку о предлагању кандидата за чланове школских одбора јавних установа основних школа и Средњошколског центра „Источна Илиџа“ испред јединице локалне самоуправе.

На приједлог Комисије за избор и именовања Скупштина је прихватила сљедеће кандидате:

 • За члана Школског одбора ЈУ О.Ш.“Јован Дучић“ предложен је                            Бојан Драгић, дипл.ек
 • За члана Школског одбора ЈУ О.Ш.“Алекса Шантић“ предложен је                        Зоран Аврам, дипл.ек
 • За члана Школског одбора ЈУ О.Ш.“Петар Петровић Његош“предложен је                   Зоран Трапара, дипл.ек
 • За члана Школског одбора ЈУ Средњошколски центар“Источна Илиџа “ предложен је Дарко Берјан, дипл.ек

                 Скупштина је усвојила следеће одлуке:

 • Одлуку о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулационог плана Кула Вагани, Бијело Поље
 • Одлуку о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулационог плана дијела подручја општине Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа и дијела Регулационог плана „ Вељине – југ“, „Вељине –исток 2“ и обухват Добриња IV  Вељине“
 • Одлуку о именовању Савјета за израду Измјена и допуна дијела Регулационог плана Кула Вагани, Бијело Поље

    Чланови Савјета су:

  -Лукета Миљан, дипл.инж.арх

  -Мијановић Славко, дипл.инж.арх

  -Капетина Весна, дипл.инж.грађ.

 • Одлуку о именовању Савјета за израду Измјена и допуна дијела Регулационог плана дијела подручја општине Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа и дијела Регулационог плана „ Вељине – југ“, „Вељине –исток 2“ и обухват Добриња IV  Вељине“

      Чланови Савјета су:

     -Лукета Миљан, дипл.инж.арх

     -Мијановић Славко, дипл.инж.арх

    -Капетина Весна, дипл.инж.грађ.

 • Одлуку о измјени Одлуке о губљењу статуса непокретности у општој употреби јавно добро-пут у сврху комплетирања грађевинске парцеле Омерагић  Мурадифа