Број: 02-012-820/17  
Источна Илиџа, 16.05.2017. године                                  

            На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Сл. новине Града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08  и 31/09 ), предсједник Скупштине Источна Илиџа 

САЗИВА
V РЕДОВНУ   СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА,

која ће се одржати дана 30.05.2017.године, са почетком у 10,00 часова, у сали Општине Источна Илиџа, те Вас ПОЗИВАМО да истој присуствујете.

За V  РЕДОВНУ  СЈЕДНИЦУ  Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

ДНЕВНИ РЕД 

1. Записник са IV Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.
2. Информација о раду Пореске управе РС – Подручна јединице Источно Сарајево за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 године.
3. Информација о стању у области запошљавања и реализацији програма запошљавања на подручју општине Источна Илиџа за 2016 годину.
4. Информација о раду КП „Водовод и канализација„ а.д. Источно Сарајево за период 01.01.2016 до 31.12.2016 године.
5. Информација о инспекцијском надзору на подручју општине Источна Илиџа за преиод 01.01.2016 до 31.12.2016 године.
6. Информација о техничкој оспособљености, садашњем раду и плановима за развој примарне здравствене заштите у ЈЗУ Дом здравља „ Источно Сарајево“.
7. Извјештај о раду ЈКП „КОМИЛ“ д.о.о. Источна Илиџа за 2016 годину.
8. Извјештај о раду начелника Општине за период 01.01.2016.-31.12.2016. године.
          8.1. Извјештај о раду Одјељења за општу управу од 01.01.-31.12.2016 године.
          8.2. Извјештај о раду Одјељења  за привреду и  друштвене дјелатности од 01.01.-31.12.2016 године.
          8.3. Извјештај о раду Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности од 01.01.-31.12.2016 године.
9. Извјештај о извршењу Буџета општине Источна Илиџа за 2016 годину.
10. Приједлог Правилника о условима и начину отуђења непокретности у својини општине Источна Илиџа испод тржишне цијене или без накнаде.
11. Приједлог Одлуке о комплетирању грађевинске парцеле локалитет насеље Старосједилаца – Радоња Нико.
12. Приједлог Одлуке о формирању Тима за праћење и реализацију прописа из области водоснабдјевања на подручју општине Источна Илиџа.
13. Приједлог Одлуке о утврђивању висине накнаде члановима Надзорног одбора ЈКП „КОМИЛ“ д.о.о. Источна Илиџа.
14. Приједлог Одлуке о одборничкој накнади.
15. Приједлог Одлуке о висини накнаде одборницима који присуствују чину вјенчања.
16. Приједлог Одлуке о измјени и допуни одлуке о уређењу простора о грађевинском земљишту број: 02-023-143/14 од 23.06.2014. године.
17. Одборничка питања.                                                                                            

                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА
 Раде Ћосовић, дипл.инж.маш.