Број: 01-023-410/17

Датум, 16.11.2017. године

На основу члана 15. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ број: 6/07), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: (117/11, 121/12, 67/13 и 44/16), Одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа број: 02-023-1108/09 од 29.12.2009. године, Одлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа 02-023-70/10 од 02.06.2010. године и члана 38. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05) Начелник општине д о н о с и

                                                          З А К Љ У Ч А К

                                                                        I

На дан републичког празника – Дан успостављања Општег оквирног мировног споразума за мир у Босни и Хергеговини 21. новембра 2017. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде сви занатско предузетнички и трговински објекти  најдуже до 13,00 часова.

                                                                       II

Aпотеке, пекаре, продавнице погребном опремом и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичког празника.
                                              

                                                                       III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

  1. Начелнику Општине                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
  2. Одјељењу за привредуи друштвене дјелатности
  3. Инспекција Града И. Сарајево                                                  Маринко Божовић
  4. Комунална полиција
  5. Огласна плоча
  6. а/а