На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16),члана 36. Закона о апотекарској дјелатности(„Службени гласник Републике Српске“број:119/08 и 1/12), члана 38. Статута oпштине Источна Илиџа („Службене новине града Источно Сарајево “ број :13/05,32/07,13/08,и 5/12 ), и  Закључка Скупштине општине Источна Илиџа број: 02-023-73/18. Од 28.02.2018.године („Службени новине града Источно Сарајево“ број 5/18), Начелник општине Источна Илиџа, расписује

Ј А В Н И   П О З И В

за прикупљање понуда за избор најповољнијег стратешког партнера за Јавну здравствену установу АпотекаИсточно Сарајево

 

I

Скупштина општине Источна Илиџа, као оснивач ЈЗУ Апотека „Источно Сарајево“, на сједници одржаној 28.02.2018. године, донијела је Закључак којим је задужила начелника да покрене поступак и објави Јавни позив за проналазак стратешког партнера, који би преузео постојећа права и обавезе ове Апотеке, те обезбиједио редовно снабдијевање лијековима становништво.

II

Изабрани стратешки партнер, у смислу овог Јавног позива, закључиће Уговор о дугорочној пословној–техничкој сарадњи са ЈЗУ Апотека“ Источно Сарајево“ и општином Источна Илиџа као њеним оснивачем на период од 15 година са могућношћу продужења Уговора уз сљедеће основне обавезе:

 1. Да преузме исплату свих обавеза добављачима и осталим повјериоцима.
 2. Да преузме и задржи у радном односу све раднике ЈЗУ „Апотека“ Источно Сарајево који буду у радном односу на дан преузимања послова.
 3. Да преузме под закуп све пословне просторе, основна средства и инвентар:

   – Апотека „Војковићи“,

   – Апотека „Младице“ у Источној Илиџи,

– пословни простор у израдњи у оквиру доградње Дома здравља у Источном Новом Сарајеву, непосредно по заршетку свих финалних грађевинских радова и добијања употребне дозволе,

Апотекарску станицу, “Трново“, и

 1. Апотеку „Рогатица“ под закуп сагласно условима из Уговора о закупу закљученим са власницима ових простора.
 2. Да врши редовно, снабдијевање лијековима и медицинским средствима у складу са Законом и преузетим објектима.

III

У поступку избора по Јавном позиву, могу учествовати сљедећа правна лица:

 1. Да су регистрована за обављање промета лијековима и медицинским средствима на мало, (шифра дјелатности: 47.73)
 2. Да нису под стечајем или ликвидацијом, нити су предмет поменутих поступака за проглашење стечаја и издавање налога за присилну ликвидацију, у складу са релевантним законима и позитивним прописима Републике Српске или Федерације БиХ у којој су регистровани,
 3. Да нису осуђена судском пресудом за кршење закона у смислу пословног понашања, у периоду од 5(пет) година прије достављања понуде, нити су проглашени кривим за тежи професионални прекршај од стране надлежног суда Републике Српске или Федерације Босне и Херцеговине,
 4. Да су испунила обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза и доприноса, у складу са законима и прописима Републике Српске или Федерације Босне и Херцеговине,,
 5. Да су позитивно пословали 2015.,2016. и 2017.,

IV

Учесник – правно лице наведене чињенице доказује сљедећим елиминаторним условима које је потребно у цјелости да испуни:

 1. Рјешење о упису понуђача у судски регистар са свим прилозима,
 2. Рјешење за обављање апотекарске дјелатности издато од надлежног Министарства у складу са Законом о апотекарској дјелатности,
 3. Да имају закључен уговор са Фондом здравственог осигурања Републике Српске о снабдијевању лијековима који се издају на рецепт,
 4. 4. Потврду/увјерење надлежног суда да понуђач није под стечајем или ликвидацијом (не старије од 3 мјесеца),
 5. 5. Потврду/увјерење надлежног суда да понуђач није у предмету поступка за проглашење стечаја, издавање налога за присилну ликвидацију (не старије од 3 мјесеца),
 6. 6. Потврду/увјерење надлежног суда да понуђач није правоснажном одлуком проглашен кривим за кршење закона у смислу пословног понашања, у периоду од пет година, који претходи датуму доношења понуде (документ не може бити старији од 3 мјесеца),
 7. 7. Увјерење надлежних пореских органа о измиреним директним и индиректним порезима, уз обавезу назнаке да понуђач није у доцњи са плаћањем предметних обавеза у складу са односним прописима (не старије од 3 мјесеца),
 8. Потврда/увјерење надлежних органа о измиреним доприносима за пензијско-инвалидско осигурања, уз обавезну назнаку да понуђач није у доцњи са плаћањем обавеза у складу са односним прописима (не старије од 3 месеца),
 9. Потврда/увјерење о измиреним доприносима за здравствено осигурање, уз обавезу назнаке да понуђач није у доцњи са измиреним предметним обавезама у складу са односним прописима (не старије од 3 мјесеца)
 10. Биланс успјеха за 2015, 2016 и 2017, – позитивно пословање
 11. Примјерак закљученог Уговора са Фондом здравственог осигурања Републике Српске у погледу пружања осигураних лијекова који се издају на рецепт лијекова са листе ФЗО РС,
 12. Безусловна банкарска гаранција за озбиљност понуде и уредно извршење уговора у вриједности најмање 500.000,00 КМ,

13.Доказ о висини годишњег промета, за најмање 15.000.000,00 КМ

14.Доказ о броју продајних објеката (најмање 20.).

Сва документација из ове тачке доставља се у форми оргинала или овјерених копија и не може бити старија од три мјесеца од дана објављивања јавног позива.

V

 1. Понуда квалификованих кандидата, поред безусловне банкарске гаранције треба да садржи и сљедеће:

1.1. Услове и рокове измирења обавеза према добављачима, повјериоцима и остале обавезе установе.

1.2. Услове за преузимање обавеза према запосленим радницима и стварање услова за нова радна мјеста.

1.3. Спремност на инвестиоциона улагање (отварање апотеке уз планиране амбуланте породичне медицине у М.З Касиндо и М.З Добриња.

1.4 Понуђени износ закупа простора у ком ће се обављати дјелатност.

VI

 1. Вредновање понуда биће извршено према сљедећим критеријима:
  • Услови и временски рокови за измирење обавеза према добављачима и другим повјериоцима …………………………. ……………………………………………………… до 65 бодова
  • Спремоност за инвестиционо улагање ……………………………………………..до 20 бодова.
  • Понуђен износ закупа за преузете просторе………. …………………………….до 15 бодова.
 1. Понуђач чија понуда буде кумулативно садржавала најповољније услове, биће проглашен најповољнијим.
 2. Уколико два или више понуђача буду понудили еквивалентне услове, Уговор ће бити закључен са понуђачем који је понудио најповољније рокове измирења обавеза према добављачима/повјериоцима
 3. За избор стратешког партнера довољно је и једна валидна понуда која испуњава услове овог Јавног позива.
 4. Оцјену квалификације кандидата и вредновање понуде извршиће комисија коју је именовала Скупштина општине.
 5. На основу резултата из претходног става са најповољнијим пунуђачем закључиће се нотарски Уговор у складу са закључком Скупштине општине.

VII

            Општина Источна Илиџа у својству оснивача ЈЗУ Апотеке „Источно Сарајево“ преузима обавезу да стратешком партнеру омогући коришћење пословних простора што ће бити ближе дефинисано Уговором о пословно-техничкој сарадњи, уз претходну сагласност Скупштине општине и мишљење Јавног правобраниоца РС.

VIII

Сви заинтересовани субјекти могу преузети финансијске извјештаје биланс стања и биланс успјеха за 2017 годину, списак пословних простора и опреме, списак запослених, лагер листе, као и потребне финансијске извјештаје, сваког радног дана од 8-14 чаосва у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Источна Илиџа. Накнада за подизање документације износи 150,00 КМ. Уплата се врши на жиро рачун 5520040001130208 врста прихода: 722521 буџетска оранизација 99999, шифра 085 сврха дознаке Откуп документације за прикупљање понуда за избор стратешког партнера ЈЗУ Апотека „Источно Сарајево“.

Сви заинтересовани субјекти који откупе документацију имају право увида у пословне податке субјекта за чије преузимање дјелатности су заинтересовани /лице овлашћено за контакт : Предраг Радовић.

IX

Рок за достављање понуда је 20 дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Еуро Блиц“ Републике Српске. Понуде треба слати у непровидној коверти на којој ће се назначити „Понуда за избор стратешког партнера ЈЗУ Апотека“ Источно Сарајево“, НЕ ОТВАРАЈ – ОТВАРА КОМСИЈА, на адресу општине Источна Илиџа, ул. Војводе Радомира Путника бр 2., 71112 Источна Илиџа.

Отварање понуда биће извршено у року од 10 дана од дана истека рока за подношење пријава. Отварањем пунуда ће руководити Комисија за спровођење поступка по Јавном позиву за избор стратешког партнера. Подносиоци пунуде биће благовремено обавјештени о мјесту и времену отварања понуда.

Јавни позив биће објављен у дневном листу „Еуро Блиц“ Републике Српске,на огласној табли и интернет страници општине Источна Илиџа. Рок за доставу понуда рачуна се од дана објављивања Јавног позивау дневном листу „Еуро Блиц“ Републике Српске.

                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                    Маринко Божовић