7.6 C
Lukavica

Конкурс за додјелу стипендија

Број: 01-023-205/18

Датум: 25.05.2018. године 

На основу члана 10. став 1. тачка 6. Закона о студентском стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/08), члана 70. Статута оштине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05, 32/07, 13/08 и 5/12), Одлуке о износу и броју стипендија студентима првог циклуса јавних високошколских установа за академску 2017/18. годину број: 01-023-204/18 од 25.05.2018. године и члана 3. Правилника о додјели студентских стипендија број: 01-023-203/18. од 25.05.2018. године, Начелник општине Источна Илиџа расписује

КОНКУРС

за додјелу стипендија Општине Источна Илиџа студентима првог циклуса

студија на јавним високошколским установама за школску 2017/18. годину

 

I

Расписује се конкурс за додјелу 30 стипендија сљедећим категоријама студената:

a.) успјешни студенти првог циклуса студија јавних високошколских установа

……………………………………………………………………………………... 28 стипендија

b.) ученици генерација средњих школа са подручја општине Источна Илиџа за школску 2016/17 и 2017/18 годину

…………………………………………………………..2 стипендије

Стипендије се додјељују према одвојеним ранг-листама за сваку од наведених категорија студената.

 

II

Општи услови за додјелу стипендија

Право учешћа на Конкурс имају  редовни студенти II и виших година студија првог циклуса јавних високошколских установа, са сталним пребивалиштем на подручју општине Источна Илиџа, a да нису обновили годину студија за коју конкуришу и да нису корисници стипендије другог органа.

 

III

Посебни услови за додјелу стипендија

Поред општих услова наведених у тачки II овог конкурса, успјешни студенти који конкуришу за додјелу стипендија морају испуњавати и сљедећи посебни услов, да имају положене испите из предходних година студија са просјечном оцјеном 8,50 и више.

 

IV

Критеријуми за утврђивање ранг-листе студената за додјелу стипендије су:

 • успјех у предходним студијским годинама
 • уписна година студија

 

V

Потребна документа

Кандидати који конкуришу обавезни су доставити следеће документе у оригиналу или овјереној фотокопији не старијој од шест мјесеци:

 1. Уредно попуњен образац пријаве на конкурс за додјелу студентске стипендије
 2. Увјерење о пребивалиштву кандидата (CIPS) ( овјерена копија)
 3. Потврду о статусу редовног студента (оргинал)
 4. Увјерење о просјеку оцјена током студирања (оргинал)
 5. Потврду да не обнавља годину студија за коју конкурише (оргинал),
 6. Потврду да је положио све испите из претходне године студија ( само за студенте који испуњавају овај услов) (оргинал)
 7. Овјерену изјаву да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања       
 8. Фотокопију текућег рачуна и рачуна банке код које је рачун отворен

 

Ученик генерације:

 1. Уредно попуњен образац пријаве на конкурс за додјелу студентске стипендије
 2. Одлуку наставничког вијећа или диплому о избору ученика генерације (копија)
 3. Потврда о статусу редовног студента (оргинал)
 4. Увјерење о пребивалиштву кандидата (CIPS) ( овјерена копија)

 

VI

Пријаве са потребном документациом могу се доставити поштом на адресу: Општина Источна Илиџа Војводе Радомира Путника бр.2, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, са назнаком: Комисији за стипендије, или лично у пријемној канцеларији (Матични уред) Општинске управе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VII

Kонкурс се објављује у једном дневном листу који излази на подручју Републике Српске, на Web страници општине (www.istocnailidza.net) и огласној табли Општинске управе.                                                                               

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у једеном дневном листу који излази на подручју Републике Српске. Ранг-листа кандидата којима ће бити додијељене стипендије за 2018. годину биће објављена на Web страници Општине: www.istocnailidza.net  и огласној табли општине.

 

Овдје можете преузети:

Изјава да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања

Захтјев за додјелу студентских стипендија

                                                                                                  

 

                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                        Maринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ