4.1 C
Lukavica

КОНКУРС за додјелу стипендија спортистима из буџета Републике Српске

На основу члана 9. Правилника о условима и критеријумима за стипендирање перспективних спортиста Републике Српске (”Службени гласник Републике Српске”, број 15/07), Министарство породице, омладине и спорта објављује:

 

К О Н К У Р С

за додјелу стипендија перспективним спортистима, спортистима са инвалидитетом и потенцијалним олимпијским кандидатима које се финасирају из буџета Републике Српске за 2018. годину

 

Министарство породице, омладине и спорта ће у складу са Правилником о условима и критеријумима за стипендирање перспективних спортиста Републике Српске (”Службени гласник Републике Српске”, број 15/07) и Правилником о категоризацији спортова у Републици Српској (”Службени гласник Републике Српске”, број 100/13) под условима утврђеним овим конкурсом  укупно додијелити 80 стипендија перспективним спортистима, спортистима са инвалидитетом и потенцијалним олимпијским кандидатима.

  1. НАМЈЕНА СРЕДСТАВА

Суфинансирање спортских активности перспективних спортиста, спортиста са инвалидитетом и потенцијалних олимпијских кандидата у виду дванаестомјесечне стипендије, која на мјесечном нивоу износи:

а)    за перспективне спортисте и спортисте са инвалидитетом – 130,00 КМ;

б)    за потенцијалне олимпијске кандидате – 200,00 КМ.

  1. ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на конкурсу имају спортисти који испуњавају сљедеће услове:

а)    да је држављанин Републике Српске;

б)    да је рођен 2000, 2001, 2002 или 2003. године;

в)    да је члан спортске организације – клуба који је удружен у грански спортски савез Републике Српске;

г)    да се активно бави спортским активностима у 2018. години, те да је у претходним годинама остварио значајне резултате на међународним званичним такмичењима, балканским, европским и свјетским првенствима, такмичењима у Републици Српској и БиХ;

д)    да активно испуњава обавезе према клубу, репрезентацији Републике Српске и другим репрезентативним селекцијама по избору матичног спортског савеза Републике Српске;

ђ)    да редовно похађа школу или факултет и да се залаже на свом стручном образовању.

  1. КРИТЕРИЈУМИ КОНКУРСА

При избору стипендисте примјењиваће се сљедећи критеријуми:

а)    остварени континуирани спортски резултати у претходним годинама (у 2016. и 2017. години) на међународним такмичењима, балканским, европским и свјетским првенствима, такмичењима у Републици Српској и БиХ у својој категорији;

б)    развијеност спортске гране у Републици Српској којој спортиста припада;

в)    утицај остварених спортских резултата на развој спортске гране и омасовљење спорта у Републици Српској;

г)    постигнути успјех у редовном школовању.

  1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

(1)  Документација која је неопходна да би се пријава за додјелу стипендије узела у разматрање:

а)    Пријава – (образац пријаве можете добити на www.vladars.net – Министарство породице, омладине и спорта -Документи).

б)    Увјерење о држављанству (оригинал или овјерена копија).

в)    Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија).

г)    Потврду да је члан спортске организације – клуба.

д)    Потврда матичног спортског савеза Републике Српске о постигнутим спортским резултатима подносиоца пријаве у предходној години.

ђ)    Доказ о редовном школовању (овјерена копија свједочанства или потврда школе са обавезним назначеним успјехом ученика).

  1. e) Копија текућег рачуна отвореног у банци са сједиштем у Републици Српској (у колико се достави копија текућег рачуна старатеља спортисте, неопходно је да се у прилогу достави и копија личне карте старатеља) .

(2)  За спортисте са инвалидитетом не важе услови тачке 2. став 1. алинеје б) и ђ) Права учешћа.

(3)  За потенцијалне олимпијске кандидате не важи услов тачке 2.  став 1. алинеја б) Права учешћа.

  1. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

(1) Уколико спортска организација кандидује више спортиста за додјелу стипендија, неопходно је да исти буду рангирани у складу са постигнутим резултатима, индивидуалним квалитетима и сл.

(2) За добијање стипендије ”потенцијални олимпијски кандидат” могу се пријавити само спортисти који се такмиче у спортским гранама, односно у гранама спорта које су заступљене на олимпијским играма под организацијом Међународног олимпијског комитета (International Olympic Committee).

Овај конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Пријаву са потребном документацијом доставити поштом на адресу Министарства  породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука, са назнаком ”ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СПОРТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ”.

Подносиоци пријаве на конкурс су дужни доставити вјеродостојене и тачне податке, доказе или наводе који се траже овим конкурсом. Уколико се утврди да је подносилац пријаве доставио нетачне или лажне податке његова пријава се неће узети у разматрање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Одобрена средства ће бити исплаћена до 31.12.2018. године, а у складу са расположивим средствима у буџету Министарства породице, омладине и спорта.

Министарство породице, омладине и спорта задржава право да измјени одобрена средства стипендија у погледу висине износа у случају ребаланса Буџета Републике Српске у текућој 2018. години, као и у случају непотпуног извршења оперативног финансијског плана за 2018. годину.

Конкурс се објављује у најмање једном штампаном медију доступном на територији Републике Српске, као и на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта (www.vladars.net – Министарство породице, омладине и спорта – Документи).

Све додатне информације по овом конкурсу, можете добити на тел: 051/338-536 (контакт особа: Раде Гвозден, виши стручни сарадник).

 

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

 

Број: 20.07/660-225/18                                                                   М И Н И С Т Р И Ц А

Датум: 17.04.2018. године.                                                         Др Јасмина Давидовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ