4.1 C
Lukavica

Конкурс за додјелу стипендија

Број: 01-023-276/19

Датум: 12. 6. 2019. године

На основу члана 10. став 1. тачка 6. Закона о студентском стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/08), члана 70. Статута оштине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05, 32/07, 13/08 и 5/12), Одлуке о износу и броју стипендија студентима првог циклуса јавних високошколских установа за академску 2018/19. годину број: 01-023-275/19 од 12.06.2019. године и члана 3. Правилника о додјели студентских стипендија број: 01-023-203/18. од 25.05.2018. године, Начелник општине Источна Илиџа расписује

                        КОНКУРС

за додјелу стипендија Општине Источна Илиџа студентима првог циклуса

студија на јавним високошколским установама за школску 2018/19. годину

I

Расписује се конкурс за додјелу 30 стипендија сљедећим категоријама студената:

 1. успјешни студенти првог циклуса студија јавних високошколских установа

……………………………………………………………………………………... 29 стипендија

 1. ученик генерације средњих школа са подручја општине Источна Илиџа за школску 2018/19 годину………………..………………………1 стипендијa

Стипендије се додјељују према одвојеним ранг-листама за сваку од наведених категорија студената.

II

Општи услови за додјелу стипендија

Право учешћа на Конкурс имају  редовни студенти II и виших година студија првог циклуса јавних високошколских установа, са сталним пребивалиштем на подручју општине Источна Илиџа, a да нису обновили годину студија за коју конкуришу и да нису корисници стипендије другог органа.

 III

Посебни услови за додјелу стипендија

Поред општих услова наведених у тачки II овог конкурса, успјешни студенти који конкуришу за додјелу стипендија морају испуњавати и сљедећи посебни услов, да имају положене испите из предходних година студија са просјечном оцјеном 8,50 и више.

 IV

Критеријуми за утврђивање ранг-листе студената за додјелу стипендије су:

 • успјех у предходним студијским годинама
 • уписна година студија

V

Потребна документа

Кандидати који конкуришу обавезни су доставити следеће документе у оригиналу или овјереној фотокопији не старијој од шест мјесеци:

 1. Уредно попуњен образац пријаве на конкурс за додјелу студентске стипендије
 2. Увјерење о пребивалиштву кандидата (CIPS) ( овјерена копија)
 3. Потврду о статусу редовног студента (оргинал)
 4. Увјерење о просјеку оцјена током студирања (оргинал)
 5. Потврду да не обнавља годину студија за коју конкурише (оргинал),
 6. Потврду да је положио све испите из претходне године студија ( само за студенте који испуњавају овај услов) (оргинал)
 7. Овјерену изјаву да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања       
 8. Фотокопију текућег рачуна и рачуна банке код које је рачун отворен

Ученик генерације:

 1. Уредно попуњен образац пријаве на конкурс за додјелу студентске стипендије
 2. Одлуку наставничког вијећа или диплому о избору ученика генерације (копија)
 3. Потврда о статусу редовног студента (оргинал)
 4. Увјерење о пребивалиштву кандидата (CIPS) ( овјерена копија)

VI

Пријаве са потребном документациом могу се доставити поштом на адресу: Општина Источна Илиџа Војводе Радомира Путника бр.2, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, са назнаком: Комисији за стипендије, или лично у пријемној канцеларији (Матични уред) Општинске управе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

Kонкурс се објављује у једном дневном листу који излази на подручју Републике Српске, на Web страници општине (www.istocnailidza.net) и огласној табли Општинске управе.                                                                               

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у једеном дневном листу који излази на подручју Републике Српске. Ранг-листа кандидата којима ће бити додијељене стипендије за 2018/19 годину биће објављена на Web страници Општине: www.istocnailidza.net  и огласној табли општине.

Овдје можете преузети:

Изјава да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања

Захтјев за додјелу студентских стипендија

 

                                                                                                  

 

                                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                             Maринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ