3.1 C
Lukavica

Обавјештење о ступање на снагу ОДЛУКЕ О ИЗГЛЕДУ, УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ И ПРИВАТНИХ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА

Обавјештавају се власници парцела да је ступила на снагу одлука број:02-023-144/17, која је објављена у Службеним новинама Града Источно Сарајево од 12. маја 2017. године и да се власници парцела придржавају одредби дефинисаних одлуком, јер су ступиле на снагу и казнене одредбе предвиђене истом.

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

(1) Овом Одлуком регулише се одржавање јавних зелених и рекреационих површина као и зелених површина у власништву правних и физичких лица на подручју општине Источна Илиџа.

(2) Одржавање јавних зелених и рекреационих површина и зелених површина у приватном власништву се обавља из здравствено-хигијенских и безбједоносних разлога као и због естетског изгледа општине.

(3) Одржавање површина из става 2. овог члана, врши се  због тога да на поменутим површинама не би дошло  до раста штетног коровског биља, (амброзија и сл.), како не би служиле као станиште за псе луталице, легла змија и пацова и као такве представљале извор заразе која може да угрози здравље и живот људи.

II – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

(1) Новчаном казном у износу од 3.000 до 10.000 КМ казниће се правно лице:

  1. Уколико не одржава зелену површину уз пословне објекте и објекте индивидуалног и колективног становања, двориште, врт или парцелу, грађевинска и пољопривредна земљишта које је у његовом власништву, у складу са чланом 7. став 2.

 (2) Новчаном казном у износу од 500 до 5.000 КМ за прекршај из предходног става, казнит ће се одговорно лице у правном лицу.

(3) За прекршаје утврђене у ставу 1. oвог члана казниће се и појединац који самостално обавља дјелатност – предузетник новчаном казном од  1.000 до 5.000 КМ.

(4) За прекршаје утврђене у ставу 1. oвог  члана казниће се физичко лице са новчаном казном од 200 до 1.000 КМ.

Преузмите комплетну одлуку:

ОДЛУКА О ИЗГЛЕДУ, УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ И ПРИВАТНИХ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА ПО ЗОНАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ