Општа управа – Формулари

Матични уред

Пријава уписа дјетета у Матичну књигу рођених и књигу држављана

Захтјев за вјенчање

Изјава

Изјава – кућна листа

Пуномоћ

Сагласност једног родитеља

Сагласност оба родитеља

Записник o признавању очинства

Записник о националности и вјероисповјести – Српска православна МКП

Записник о националности и вјероисповјести – МКВ

Пријава чињенице смрти

Изјава БИХ-РСЗаписник о националности и вјероисповјести-МКВ

Записник о признавању очинства

Изјава БИХ-РС – из иностранства

Изјава БИХ-РС

Накнадни упис MKU

Накнадни упис у МКВ

Накнадни упис у МКР

Пријав МКР

Пријава вјенчања

Промјена презимена

Упис смрти – пријава чињенице смрти

Грађанска стања

Захтјев за исправку или допуну податакау МК

Захтјев за исправку погрешно евидентираних података

Захтјев за накнадни упис имена дјетета у матичну књигу рођених

Захтјев за накнадни упис прибиљешке држављанства у Матичну књигу рођених

Захтјев за накнадни упис у матичној књизи рођених

Захтјев за накнадни упис у матичну књигу умрлих

Захтјев за накнадни упис у МКР уз констатацију држављанства БиХ-РС

Захтјев за поништење дуплог или ненадлежног уписа

Захтјев за промјeну личног имена

Захтјев за промјену ентитетског джављанства

Захтјев за стицање држављанства БиХ – РС за бивше држављане СФРЈ

Захтјев за стицање држављанства БиХ – РС као двојног држављанст

Захтјев за стицање држављанства БиХ – РС по основу прирођења

Захтјев за стицање држављанства Бих-РС као двојног држављанства

Изјава држављанство

Борачко-инвалидска заштита

Обавијест о смрти корисника инвалиднине

Обавијест о смрти корисника борачког додатка

Захтјев за утврђивање статуса РВИ по основу рањавања

Захтјев за утврђивање статуса ППБ без права на инвалиднину

Захтјев за утврђивање статуса ППБ

Захтјев за утврђивање статуса породице умрлог војног инвалида и права на породичну инвалиднину

Захтјев за утврђивање новог процента војног инвалидитета

Захтјев за промјену мјесне надлежности – Република Српска

Захтјев за промјену мјесне надлежности – Србија

Захтјев за промјену мјесне надлежности РВИ – Србија

Захтјев за промјену мјесне надлежности ППБ – Србија

Захтјев за категоризацију борца

Захтјев за издавање царинске олакшице

Захтјев за годишњи борачки додатак

Захтјев за утврђивање права на новчану накнаду породици одликованог борца

Захтјев за једнократну новчану помоћ за здравствену заштиту

Захтјев за исплату инвалиднине-борачког додатка путем текућег рачуна

Захтјев за МБД

Захтјев за одобрење новчаних средставава куповину ортопедског помагала

Захтјев за посебно мјесечно примање – борци 65 година живота

Захтјев за признавање ангажовања у рату

Захтјев за уступање АЈМ-картона