Просторно уређење и екологија – Закони

 • Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13; 106/15; 3/16; 84/19) 
 • Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11; 60/15; 18/16; 107/19; 1/21; 42/21); 
 • Закон о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/14;); 
 • Закон о управљaњу отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број 111/13; 16/18; 70/20; 63/21); 
 • Закон о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13; 83/19); 
 • Закон о концесији („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13; 16/18; 70/20); 
 • Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 50/06; 92/09; 121/12; 74/17); 
 • Закон о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12; 94/19); 
 • Закон о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12; 79/15; 70/20); 
 • Закон о премјеру и катастру РС („Службени гласник Републике Српске“, број 15/10, 6/12; 110/16; 62/18); 
 • Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 70/06, 14/10, 71/16; 58/19); 
 • Закон о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 4/12; 123/21); 
 • Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10; 66/18); 
 • Закон о заштити од нејонизирајућег зрачења („Службени гласник Републике Српске“, број 02/05; 36/19); 
 • Закон о енергетској ефикасности („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13;); 
 • Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији („Службени гласник Републике Српске“, број 39/13;108/13; 79/15; 26/19); 
 • Закон о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11; 46/17); 
 • Закон о спровођењу Одлука комисије за заштити националних споменика по Анексу 8 („Службени гласник Републике Српске“, број 70/06); 
 • Закон о шумама („Службени гласник Републике Српске“, број 75/08; 60/13; 70/20) 
 • Закон о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08, 110/08; 79/15) 
 • Закон о облигацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 75/10 

ПРАВИЛНИЦИ И УРЕДБЕ 

 • Правилник о условима и начину сакупљања транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник Републике Српске“, број 61/15); 
 • Правилник о измјенама и допунама Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 95/13; 22/14); 
 • Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације („Службени гласник Републике Српске“, број 115/13; 52/20); 
 • Правилник о садржају и контроли техничке документације („Службени гласник Републике Српске“, број 101/13) 
 • Правилник о вршењу техничког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13) 
 • Правилник за израчунавање површина и запремина објекта („Службени гласник Републике Српске“, број 95/13) 
 • Правилник о уловима за планирање и пројектовање објеката за несметано кретање дјеце и лица са умањеним тјелесним способностима („Службени гласник Републике Српске“, број 93/13) 
 • Правилник о начину израде садржају и формирању докумената просторног уређења („Службени гласник Републике Српске“, број 69/13;) 
 • Правилник о изради и доношењу докумената просторног уређења по склаћеном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 69/13) 
 • Правилник о форми садржају и начину издавања Локацијских услова („Службени гласник Републике Српске“, број 69/13) 
 • Правилник о критеријумима за одлучивање о потреби спровођења стратешке процјене утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13) 
 • Правилник о садржају извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13) 
 • Правилник о условима за обављање дјелатности из области Заштите животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13) 
 • Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) 
 • Правилник о методологији прикупљања података за јединствени просторно –инфраструктурни систем („Службени гласник Републике Српске“ број 46/11)
  Правилник о садржају и начину израде и доношења докумената просторног уређења („Службени гласник Републике Српске“, број 59/11) 
 • Правилник о одвођењу отпадних вода (септичке јаме) („Службени гласник Републике Српске“, број 68/01) 
 • Правилник о методологији прикупљања података о отпаду и њиховој евиденцији („Службени гласник Републике Српске“, број 71/15); 
 • Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда („Службени гласник Републике Српске“, број 30/15); 
 • Правилник о поступку јавног конкурса и располагању некретнинама у својини Републике Српске и локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12)