4.1 C
Lukavica

Прољећна дератизација на подручју општине Источна Илиџа од 8. 6. до 26. 6. 2020. године

Број: 01-023-221/20

Источна Илиџа, 28.05.2020. године                                                                               

 На основу члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“број 14/10) и члана 70. Статута општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 13/05, 32/07, 13/08 и 5/12, Начелник општине Источна Илиџа  д о н о с и

НАРЕДБУ о извођењу прољетне превентивне систематске дератизације на подручју општине Источна Илиџа у 2020. години

I

 У циљу превентивне заштите становништва од појаве и ширења заразних болести које преносе глодари врши се прољетна дератизација на подручју општине Источна Илиџа од 08.06.2020. до 26.06.2020.године, а обухватиће: приватна домаћинства, стамбени фонд, трговинске, угоститељске и занатске радње, објекте предузећа и јавних установа, паркове и др. зелене површине, канализациону мрежу са свим шахтовима, зграду општине и зграде којима газдује Општина, обданишта, средњу и основне школе, депоније смећа и обале ријека.

II

Дератизацију ће извршити „Дезинсекција“ д.о.о. Бијељина, која је изабрана за извођача у складу са Законом о јавним набавкама.. Висина услуга јесење систематске дератизације утврђена је цјеновником услуга датим у Понуди број: 236/20 од 23.03.2020. године.Трошкове дератизације за зграде и објекте којима газдује општина,обданишта, средњу и основне школе, црвени крст, канализациону мрежу са свим шахтовима, паркове и друге зелене површине и сметљишта финансираће се из Буџета Општине, а остали корисници дератизације сами ће сносити трошкове према званичном цјеновнику даваоца услуга. Непосредни надзор над извођењем дератизације вршиће Санитарна инспекција Града Источно Сарајево.

III

Извођач дератизације, дужан се придржавати  Законом предвиђених радњи за спровођење дератизације. Грађани су дужни придржавати се препорука и упутстава извођача.

IV

Наредба ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на огласној табли Општине и web страници општине Источна Илиџа www.istocnailidza.net

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Маринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ