23 C
Lukavica

Радно вријеме на дан републичког празника 21. новембра

Број: 01-023-491/19

Датум, 14.11.2019. године

На основу члана 15.став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ број: 6/07), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: (117/11, 121/12, 67/13 и 44/16), Одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа број: 02-023-1108/09 од 29.12.2009. године, Одлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа 02-023-70/10 од 02.06.2010. године и члана 70. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05) Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

                                                              I

На дан републичког празника – Дан успостављања Општег оквирног мировног споразума за мир у Босни и Хергеговини 21. новембра 2019. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде сви занатско предузетнички и трговински објекти  најдуже до 12,00 часова.

                                                              II

Aпотеке, пекаре, продавнице погребном опремом и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичког празника.   

                                                            III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

 

 

Достављено:

  1. Начелнику Општине                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
  2. Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности
  3. Инспекција Града И. Сарајево                                                   Маринко Божовић
  1. Комунална полиција
  2. Огласна плоча
  3. а/а                                   

                                                                      

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ