Пронаталитетна накнада за трећерођено и четврторођено дијете

Ово право остварује мајка или друго лице у складу са законом које има пребивалиште у Републици.

Право остварује мајка за свако трећерођено и четврторођено дијете без обзира на материјални статус породице и мјесто рођења дјетета.

Право може остварити мајка или друго лице у складу са Законом које је страни држављанин, под условом да:

– има стални или привремени боравак у Републици;

– да је дијете рођено на територији Републике ;

– да у држави чији је држављанин није корисник права по овом основу.

Ово право се остварује у једнократном новчаном износу и то:

– за трећерођено дијете у износу од 600,00 КМ;

– за четврторођено дијете у износу од 450,00 КМ.

 

Захтјев за остваривање права подноси се у року од годину дана од дана рођења дјетета на Обрасцу Ф34 са потребном документацијом.

По захтјеву за признавање права одлучује центар за социјални рад / служба на чијем подручју подносилац захтјева има пребивалиште, односно дозволу за боравак странаца.

Образац Ф34