Рефундација исплаћене накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства

Право на рефундацију исплаћене накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства има корисник права на рефундацију и то:
· Послодавац;
· Предузетник;
· Лице које у виду основног занимања обавља самосталну професионалну дјелатност.
Услови за остваривање права на рефундацију су:
· регистрација корисника права на рефундацију или његовог организационог дијела у Пореској управи Републике Српске, као уплатиоца доприноса и лица које користи породиљско одсуство (мајка или друго лице у складу са Законом), као обвезника доприноса (Образац ПД3100 Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса)
· редовна уплата доприноса за дјечју заштиту за мајку-лице које користи породиљско одуство и све запослене раднике у посљедњих годину дана прије почињања коришћења породиљског одсуства као и за вријеме његовог коришћења;
· рјешење корисника права на рефундацију (послодавца) о одобравању коришћења породиљског одсуства мајци – породиљи;
· доказ да је послодавац измирио обавезе за доприносе путем мултилатералне компензације (МЛК) под условом да су обавезе по основу доприноса ријешене мултилатералном компензацијом;
· рјешење Министарства финансија или Пореске управе РС о одгођеном плаћању пореског дуга;
· редовна исплата накнаде плате мајци-лицу које користи породиљско одсуство за вријеме коришћења истог;
Захтјев за признавање наведеног права уз потребну документацију корисник права на рефундацију може поднијети у року од годину дана од дана почињања коришћења породиљског одсуства на Обрасцима НП-1 и НП-2, а корисници права предузетници или лица која у виду основног занимања обављају самосталну професионалну дјелатност на Обрасцима НП-1 и НП-3
Захтјев за рефундацију исплаћене накнаде плате, по признатом рјешењу (требовање), корисник права на рефундацију може поднијети за један или више мјесеци након извршене исплате накнаде, а најкасније у року од три мјесеца од дана исплаћене накнаде плате за последњи мјесец коришћења породиљског одсуства (дванаести мјесец или осамнаести мјесец породиљског одсуства, члан 28. ст. 4. и 5. Закона) на Обрасцу ТР-НП-ПО.
По захтјеву за остваривање права одлучује центар/ служба према сједишту корисника права на рефундацију (послодавца односно његовог организационог дијела, предузетника или лица које у виду основног занимања обавља професионалну дјеланост) и који су регистровани у Пореској управи РС као уплатиоци доприноса, а лице које користи породиљско одсуство као обвезник доприноса.

Образац НП-1 и образац НП-2

Образац НП-3

Образац рјешења о породиљском одсуству
Образац требовања послодавца ТР-НП-ПО