Рефундација исплаћене НП за вријеме ½ радног времена ради његе дјетета до 3 г

Право на рефундацију накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота има корисник права на рефундацију и то:

  • Послодавац;
  • Предузетник;
  • Лице које у виду основног занимања обавља професионалну самосталну дјелатност.

Услови за признавање права на рефундацију по рјешењу су:

  • регистрација корисника права или његовог организационог дијела у Пореској управи Републике Српске, као уплатиоца доприноса и лица које користи рад са половином пуног радног времена, као обвезника доприноса (Образац ПД3100 Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса);
  • редовна уплата доприноса за дјечју заштиту за родитеља, односно друго лице у складу са Законом, коме је признато право на рад са половином пуног радног времена и за све запослене раднике;
  • рјешење корисника права на рефундацију (послодавца) о одобравању рада са половином пуног радног времена запосленог родитеља;
  • рјешење Министарства финансија или Пореске управе Републике Српске о одгођеном плаћању пореског дуга (уколико корисник права не плаћа доприносе, а има рјешење о одгођеном плаћању пореског дуга);
  • редовна исплата плате родитељу, односно другом лицу у складу са Законом, који користи право;
  • налаз овлашћеног доктора медицине о потреби појачане његе дјетета до три године;
  • рјешење корисника права на рефундацију о одобравању рада са половином радног времена.

Захтјев за признавање права за рефундацију исплаћене накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота, корисник права подноси првостепеном орган у току коришћења рада са половином радног времена на Обрасцу РПР-1.

 

Захтјев за рефундацију (требовање) за један или више мјесеци по рјешењу о признатом праву, подноси се првостепеном органу након исплате плате са потребном документацијом на Обрасцу ТР-РПР-1.

По захтјеву за остваривање права одлучује центар/ служба према сједишту корисника права на рефундацију (послодавца односно његовог организационог дијела, предузетника или лица које у виду основног занимања обавља професионалну дјеланост) и који су регистровани у Пореској управи РС као уплатиоци доприноса, а лице које користи рад са половином пуног радног времена као обвезник доприноса .

 

Образац захтјева за рад са једном половином радног времена

Образац ТР-РПР-1