23 C
Lukavica

Јавни позив за додјелу новчаних средстава за суфинансирање пројеката заједница етажних власника

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“) број 97/16 и 36/19) и члана 88. Статута Општине Источна Илиџа ( „ Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 04/21), и Одлуке о усвајању ребаланса буџета  општине Источна Илиџа за 2021. годину, број: 02-023-656/21 од 22. 9. 2021. године, начелник Општине Источна Илиџа расписује:

Ј А В Н И   П О З И В

за додјелу новчаних средстава за суфинансирање пројеката заједница етажних власника

I

Општина Источна Илиџа расписује Јавни позив за суфинансирање пројекта заједница етажних власника регистрованих на територији општине Источна Илиџа, а које имају потписан уговор о одржавању са Јавним предузећем Услужни сервис а.д. Источна Илиџа.

II

Општина Источна Илиџа ће вршити суфинансирање пројеката у проценту од 50%, а износ тражених средстава не може бити већи од 750,00 КМ.

III

Приликом пријаве потребно је доставити следећу документацију:

  1. Захтјев овјерен печатом заједнице етажних власника стамбене зграде, потписан од стране лица овлаштеног за заступање заједнице етажних власника  /  у случају привремене управе, захтјев овјерен и потписан од стране привременог управника.
  2. Одлуку скупштине етажних власника, потписану од најмање 2/3 чланова заједнице којом се потврђује да су упознати са условима Јавног позива и сагласни са предложеним пројектом  /  у случају привремене управе доставити потписан списак 2/3 станара улаза.
  3. Потврду издату од Јавног предузећа Услужни сервис а.д. Источна Илиџа о постојању уговора између предузећа и ЗЕВ-а или потврду Јавног предузећа Услужни сервис а.д. Источна Илиџа да врши привремену управу.
  4. Пројекат који укључује таксативно набројане трошкове.
  5. Копија рјешења о оснивању ЗЕВ-а.  /  у случају привремене управе се не доставља.
  6. Копија жиро рачуна ЗЕВ-а на који ће се уплатити средства  /  у случају привремене управе доставља се број рачуна привременог управника.

Заједница етажних власника може аплицирати само са једним пројектом.

                                                                   IV

Пријава на Јавни позив подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и цивилну заштиту у згради општине Источна Илиџа, улица Војводе Радомира Путника бр. 2. или на web страници Општине www.istocnailidza.net.

V

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично у пријемној канцеларији (матични уред) општинске управе сваким радним даном од понедјељка до петка, у периоду од 7.30 до 15.00 часова, или поштом на адресу: Општина Источна Илиџа, Војводе Радомира Путника бр. 2, 71123 Источна Илиџа, са назнаком Јавни позив за суфинансирање пројеката ЗЕВ-а, Одјељењу за стамбено-комуналне послове и цивилну заштиту (потребну документацију предати у затвореној коверти са назнаком не отварати).

VI

Рок за подношење пријаве је до краја текуће године. Пријаве ће разматрати Комисија у саставу: предтавник општине Источна Илиџа, представник ЈП Услужни сервис а.д. Источна Илиџа  и представник ЗЕВ-а. Непотпуне пријаве неће се разматрати.

VII

Надзор над провођењем одабраних пројеката вршиће Одјељење за стамбено-комуналне послове и цивилну заштиту у општини Источна Илиџа.

Захтјев можете преузети ОВДЈЕ.                                                   

 

                                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                   Маринко Божовић                                              

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ