1.1 C
Lukavica

Јавни позив за кориштење средстава за унапређење пољопривредне производње

Број: 01-012-482/19

Датум: 13. 5. 2019. године

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:97/16) члана 70. Статута општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05, 32/07 и 13/08), Плана кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2019. години на подручју општине Источна Илиџа број: 02-023-180/19 од 22.04.2019. године, Начелник општине расписује:

                                                 ЈАВНИ ПОЗИВ

за кориштење средстава за унапређење пољопривредне производње

                      на подручју општине Источна Илиџа

 

Општина Источна Илиџа расписује Јавни позив за унапређење пољопривредне производње за 2019. годину.

Право за добијање неповратних средстава имају:

 • физичка лица са пребивалиштем на општини Источна Илиџа која се баве пољопривредном производњом на општини Источна Илиџа.
 • удружења грађана која су регистрована на територији општине Источна Илиџа.

Сви заинтересовани корисници морају да благовремено поднесу пријаву и испуне услове из Плана подстицаја што се утврђује записником Комисије.

Додјела неповратних новчаних средстава вршиће се за:

Производња поврћа у заштићеним просторима

 • додјела професионалних пластеника од 50 м2 и 100 м2 (додјела ће се вршити преко изабраног добављача);
 • додјела неповратних новчаних средства додјељиваће се у висини фискалних рачуна а максимално:
 • 400,00 КМ за куповину пластеника површине 50 м2 и
 • 800,00 КМ за куповину пластеника површине 100 м

Набавку пољопривредне механизације и опреме

 • подстицајна средства за набавку нове пољопривредне механизације односно опреме утврђују се у висини до 30 % од инвестираних средстава и не могу бити већа од 2.000,00 КМ.

Подизање засада дрвенастог воћа (додјела ће се вршити преко изабаног  добављача)

 • 80 садница по дунуму за јабуку, крушку, шљиву, вишњу, трешњу;
 • 40 садница по дунуму за лијеску;
 • 30 садница по дунуму за ораха

Субвенцију за продато јагодичасто воће (јагоде, малине, купине, боровнице и ароније)

 • Малине 0,30 км/кг
 • Јагоде 0,15 км/кг
 • Купине 0,10 км/кг
 • Боровнице 0,30 км/кг
 • Ароније 0,20 км/кг

 Производњу меркантилног кромпира

–     за 1 000 мкромпира 200,00 КМ (максимално  200 кг/дунум).

За развој сточарства

    а) додјела музних крава (додјела ће се вршити преко изабраног добављача) ;

   б) за остављено једно ново музно грло 1000,00 КМ.

Испитивање плодности пољопривредног земљишта

 •  За један извјештај о извршеној анализи  у висини фискалног рачуна, а максимално 70,00 КМ

Набавка пољопривредног приручника и стучна едукација

 • Набавку и едукацију ће вршити задруге, удружења која су регистрована на територији општине Источна Илиџа.

Уз пријаву за подстицаје приложити:

 • копију личне карте,
 • доказ о власништву земљишта/простора или уговор о закупу земљишта/простора

(ако земљиште није на подносиоцу захтјева већ на неком од осталих чланова домаћинства потребно је приложити кућну листу о заједничком домаћинству);

 • декларацију као доказ о поријеклу и здравственој исправности кромпира (тачка 5 ),
 • фискални рачуни, уплатнице или купопродајни уговор купљених: пластеника, пољопривредне механизације/опреме, кромпира, анализе земљишта (рачуни из 2019. године), робно-аналитичка картица (тачка 4)
 • потврду од стране ветеринарске установе о здравственом стању крава (тачка 6)
 • копија пасоша за све краве у стаду (тачка 6)
 • изјаву да набављену механизацију/остављено или добијено грло неће отуђити у наредне три године (тачка 2 и 6);
 • извјештај о извршеној анализи ( на pH u KCl, N, P, K и хумус ) са препоруком за културу која се планира засијати на наведеној парцели (тачка 7)
 • копија рјешења о регистрацији удружења/задруге (тачка 1 и 8);
 • доказ о измиреним пореским обавезама на непокретности за 2018. годину;
 • копију картице текућег рачуна.

Пријаве са потребном документацијом доставити на протокол Општине или путем поште на сљедећу адресу:

Општина Источна Илиџа

Војводе Радомира Путника број 2

71123 Источно Сарајево

Са назнаком „За јавни позив“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Јавни позив остаје отворен до 30.11.2019. године,  а биће објављен у дневном листу, на Web страници Општине и огласној табли Општине.

Напомена: У случају великог броја заинтересованих корисника планирана средства по кориснику могу бити мања од наведених у Плану, а све у циљу реализовања свих примљених захтјева.

Образце за пријављивање можете добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Источна Илиџа соба 14 и 15 или у шалтер сали Општине.

Износ подстицаја по једном домаћинству не може бити већи од 2.000,00 КМ.

Приликом додјеле подстицајних средстава под једнаким условима предност ће имати пољопривредни произвођачи – чланови породица погинулих бораца, РВИ и демобилисаних бораца ВРС, цивилне жртве рата.

Ако се планирана средства не буду једнако трошила, средства ће се преливати по потреби и на тај начин  рационално искориштавати.

Напомена: Право на подстицај неће имати они пољопривредни произвођачи који имају неизмирених обавеза према општини Источна Илиџа.

За све додатне информације контакт телефон je 057/316-026.

 

 

                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          

                                                                             Маринко Божовић

                                                                                                                    

                                                                         

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ