3.1 C
Lukavica

Јавни позив за подношење захтјева за стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида

Број: 16-01-372-73/19

Бањалука, 8. 4.2019. год.

У складу са чланом 25. Уредбе о стамбеном збрињавању  породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 26/19) Министарство рада и борачко инвалидске заштите расписује

                                              ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ  ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРAЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                       I

ПРЕДМЕТ

Стамбено збрињавање по одредбама Уредбе о стамбеном збрињавању  породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 26/19 у даљем тексту: Уредба) које се врши:

– додјелом стамбене јединице

– додјелом неповратних новчаних средстава у износу до 8.000,00 КМ.

                                                         II

КО ИМА ПРАВО ПОДНИЈЕТИ ЗАХТЈЕВ

Захтјев за стамбено збрињавање може поднијети лице које има пријављено пребивалиште на територији Републике Српске и Брчко дистрикту БиХ а коме је рјешењем надлежног органа, које је прошло поступак ревизије у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) утврђен:

 • статус члана породице погинулог борца
 • статус ратног војног инвалида од прве до четврте категорије.

                                                          III

КО МОЖЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ

Право на стамбено збрињавање додјелом стамбене јединице, с обзиром на стамбену ситуацију у којој се налази, може остварити лице из тачке II овог јавног позива које:

 1. станује као подстанар,
 2. користи алтернативни смјештај по основу статуса избјеглог или расељеног лица у стамбеним јединицама које нису изграђене средствима Владе Републике Српске,
 3. само или са члановима своје уже породице станује у заједничком домаћинству у стамбеној јединици која је у власништву његових родитеља, родитеља његовог брачног друга или дјетета, а која није условна сходно члану 9. Уредбе,
 4. само или са члановима своје уже породице станује у заједничком домаћинству у стамбеној јединици других сродника,
 5. станује у стану или објекту који је за отпис из стамбеног фонда.

Дијете погинулог борца које самостално поднесе захтјев за стамбено збрињавање не може остварити право на стамбено збрињавање додјелом стамбене јединице уколико родитељ посједује стамбену јединицу, без обзира на условност у смислу члана 9. Уредбе и заједницу живљења у тренутку подношења захтјева.

Право на стамбено збрињавање додјелом неповратних новчаних средстава може остварити лице из тачке II овог јавног позива које:

 1. је власник или посједник стамбене јединице која не испуњава основне услове за становање,
 2. отплаћује кредит подигнут за потребе стамбеног збрињавања (намјенски стамбени кредит),
 3. је почело изградњу стана или куће, или купује стан или кућу у циљу рјешавања стамбеног питања.

Дијете погинулог борца које самостално поднесе захтјев за стамбено збрињавање не може остварити право на стамбено збрињавање додјелом неповратних новчаних средстава уколико родитељ посједује стамбену јединицу која је условна за становање у смислу члана 9. Уредбе без обзира на заједницу живљења у тренутку подношења захтјева.

                                                                 IV

КО НЕ МОЖЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ

Право на стамбено збрињавање не може остварити (не сматра се стамбено незбринутим) лице из тачке II овог јавног позива ако:

 1. посједује стамбену јединицу која испуњава основне услове за становање, у којој сваком члану породичног домаћинства припада више од 8 m2, без обзира на мјесто у којем се стамбена јединица налази,
 2. је до 17. августа 1990. године посједовало некретнине али их је отуђило продајом по цијени већој од 30.000 КМ или је поклонило или замијенило некретнине у истој вриједности,
 3. члан уже породице или родитељи посједују условну стамбену јединицу на подручју БиХ, у којој је живјело у заједничком домаћинству прије 17. августа 1990. године или у времену од 19. јуна 1996. године до дана подношења захтјева најмање пет година, без обзира на заједницу живљења у моменту подношења захтјева,
 4. живи у условном стамбеном објекту који је у власништву лица у односу на које постоји обавеза међусобног издржавања по законским одредбама којима се прописују права и обавезе из породичних односа,
 5. у моменту подношења захтјева има или у току поступка стекне правни основ за стицање права власништва на стамбеној јединици по основу неког законског прописа као што су: насљеђивање, одржај или диоба заједнички стечене имовине,
 6. је по основу статуса ратног војног инвалида или члана породице погинулог борца остварило право на стамбено збрињавање као носилац права или као члан породичног домаћинства носиоца права,
 7. је власник некретнине, предузећа или радње који има вриједност већу од 30.000 КМ,
 8. је наплатило ратну штету у износу преко 30.000 КМ или има право на наплату ратне штете у истом износу по основу правоснажне пресуде или поравнања склопљеног у складу са прописом којим се уређује област накнаде  штете настале у периоду ратних дејстава.

Лице које је наплатило ратну штету у износу мањем од 30.000 КМ или има право на наплату ратне штете у истом износу по основу правоснажне пресуде, односно поравнања склопљеног у складу са прописом којим се уређује област накнаде штете настале у периоду ратних дејстава, може остварити право на стамбено збрињавање додјелом стамбене јединице, а додјелом неповратних новчаних средстава само у висини разлике између износа наплаћене ратне нематеријалне штете и износа из члана 6. ове Уредбе (8.000,00 КМ).

У износ претходно наведених средстава урачунавају се износи средстава свих лица која се заједно стамбено збрињавају.

Лице које је отуђило некретнине продајом по цијени од 15.000 KM до 30.000 КМ или је поклонило или замијенило некретнине у истој вриједности, може бити стамбено збринуто само додјелом неповратних новчаних средстава, а додјелом стамбене јединице ако је некретнине отуђило продајом по цијени мањој од 15.000 КМ или је у истој вриједности некретнине поклонило или замијенило.

Право на стамбено збрињавање по одредбама Уредбе не могу остварити лица која су то право остварила у претходном периоду или су то право остварили чланови њихове уже породице (удовица и дјеца погинулог борца, родитељи погинулог борца).

                                                              V

КРИТЕРИЈУМИ ПО КОЈИМА СЕ ВРШИ БОДОВАЊЕ

Критеријуми на основу којих се врши бодовање подносиоца захтјева су:

 1. стамбена ситуација,
 2. статус члана породице погинулог борца,
 3. статус и категорија ратног војног инвалида и
 4. статус и категорија борца.

                                                              VI

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА

Захтјев се подноси писмено органу управе надлежном за борачко инвалидску заштиту града/општине у којој подносилац захтјева има пријављено пребивалиште посљедње четири године непрекидно, лично или путем поште са назнаком: ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ППБ И РВИ ПО УРЕДБИ О СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ  ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

Захтјев се може поднијети и на обрасцу који се може преузети на  веб страници Министарства рада и борачко инвалидске заштите – Јавни позив – Јавни позив за стамбено збрињавање, или у просторијама органа управе града/општине надлежног за борачко инвалидску заштиту.

                                                             VII

ПРИЛОГ УЗ ЗАХТЈЕВ

Уз захтјев подносилац захтјева је обавезан приложити доказе, који нису старији од шест мјесеци, а којима доказује основаност свог захтјева:

 1. доказно средство којим се доказује постојећа стамбена ситуација (из тачке III овог јавног позива), у писаној форми (нпр: уговор о подстанарству или изјава станодавца, копије рачуна, изводи из јавних евиденција о некретнинама, уговор о купопродаји, рјешење о кориштењу алтернативног смјештаја, рјешење о отпису из стамбеног фонда, доказ о сродству са власником- извод из Матичне књиге вјенчаних, рођених …,
 2. рјешење надлежног органа о признатом статусу члана породице погинулог борца или ратног војног инвалида и статусу борца за подносиоца захтјева и чланове породичног домаћинства које је прошло поступак ревизије,
 3. увјерење о пријави пребивалишта са подацима о претходним адресама пребивалишта, почев од 17. августа 1990. године, (потврду о пријави пребивалишта издаје мјесно надлежни орган Министарства унутрашњих послова), 
 4. изјава о заједничком домаћинству, (овјеру изјаве врши надлежни орган управе у граду/општини)
 5. доказ о власништву или посједу некретнина прије 17. августа 1990. године и на дан подношења захтјева, (доказ о власништву или посједу некретнина издаје орган управе надлежан за вођење јавних евиденција о некретнинама)
 6. доказ о располагању некретнинама и вриједност тих некретнина, (доказ о располагању некретнинама издаје мјесно надлежан орган Пореске управе Републике Српске)
 7. доказ о кредитном задужењу подносиоца захтјева или члана уже породице које се са њим бодује у смислу Уредбе, (доказ о кредитном задужењу и намјени кредита издаје банка код које се кредит отплаћује),
 8. овјерена изјава да јесте/није наплатио ратну штету и износ наплаћене штете.(овјеру изјаве врши надлежни орган управе у граду/општини)
 9. УЗ ЗАХТЈЕВ СЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ ПИСАНА, ОВЈЕРЕНА, САГЛАСНОСТ СВИХ ЧЛАНОВА УЖЕ ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛОГ БОРЦА КОЈА ИМАЈУ ПРИЗНАТ СТАТУС ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛОГ БОРЦА ПО ЗАКОНУ О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ БР. 134/11, 9/12 И 40/12) ДА СУ САГЛАСНИ ДА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА ОСТВАРИ ПРАВО НА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ, ТЕ ДА СУ УПОЗНАТИ ДА ВИШЕ НЕ МОГУ ТРАЖИТИ СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ САМОСТАЛНО.

Докази се прилажу за подносиоца захтјева и за сва лица која су наведена у изјави о заједничком домаћинству.

Орган управе који води поступак има право тражити допуну доказа те вршити провјеру чињеница по службеној дужности.

                                                              VIII

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА  

Захтјев за стамбено збрињавање подноси се у периоду од 1.  маја до 31. маја 2019. године.

Неблаговремен Захтјев ће бити одбачен.

Јавни позив ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“ Бања Лука  и „Независним новинама“ и на Веб страници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите – Јавни позив – Јавни позив за стамбено збрињавање.

 

                                                                                                        МИНИСТАР

                                                                                                        Душко Милуновић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ