1.1 C
Lukavica

ЈАВНИ ПОЗИВ за подстицај малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју Oпштине Источна Илиџа у 2020. години

Број: 01-012-311/20 

Датум: 6. 3. 2020. године 

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16 и 36/19), члана  70. Статута Oпштине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број 13/05, 32/07, 13/08 и 5/12), Плана обезбјеђења и усмјеравања средстава за подстицај малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју Општине Источна Илиџа у 2020. години број: 01-023-100/20 од 6. 3. 2020.  године начелник Oпштине расписује:    

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подстицај малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју Oпштине Источна Илиџа у 2020. години

Општина Источна Илиџа расписује Јавни позив за додјелу неповратних новчаних средстава за подстицај привредног развоја у 2020. години.

ПОДСТИЦАЈ НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА И ПРОШИРЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ КАПАЦИТЕТА

 1. Запoшљавање нових радника и самозапошљавање

Општина Источна Илиџа ће додјелити 1.000,00 КМ регистрованим правним и физичким  лицима као и пословним јединицама са пребивалиштем на подручју Општине Источна Илиџа који у 2020. години запосле незапослено лице које се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, са сталним мјестом пребивалишта на Источној Илиџи.

Физичка лица којa у 2020. години региструју занатско приозводну или занатско услужну дјелатност као основно занимање на подручју Општине Источна Илиџа добиће 2.000,00 КМ неповратних средстава по регистрованој радњи, до истека средстава намјењених за овај пројекат, под условом да послују најмање годину дана. Средства ће се исплаћивати до истека средстава и то у двије транше: Прва транша (1.000,00 КМ) по регистрацији, а друга транша (1.000,00 КМ) послије годину дана пословања, уз услов да предузетник послује и редовно измирује своје обавезе. Уколико из било којег разлога предузетник престане пословати Општина ће обуставити исплату друге транше.

Документација коју је неопходно приложити за учешће у додјели подстицајних средстава је:

Запошљавање нових радника

 • Бизнис план;
 • ЦИПС-ова пријава ( за сваког радника);
 • Рјешење о регистрацији;
 • Пореска пријава (3100 образац о запошљавању радника);
 • Увјерење од  Завода за запошљавање РС – Биро Источна Илиџа, да је лице које се запошљава по овом пројекту било евидентирано као незапослено, прије ступања у радни однос код послодавца;
 • Копија жиро рачуна;

Самозапошљавање

 • Бизнис план;
 • ЦИПС-ова пријава;
 • Рјешење о регистрацији самосталног предузетника у 2020. години;
 • Пореска пријава (3100 образац о запошљавању радника);
 • Копија жиро рачуна;
 • Потврда о измиреним пореским обавезама у текућој години за другу траншу.
 1. Набавка машина и опреме за рад

Општина Источна Илиџа ће додјелити неповратна новчана средства предузетницима који у току 2020. године купе: 

–  опрему која представља основно средство за рад до 2.000,00 КМ,

–  осталу опрему, алате и средства за рад  у вриједности до 1.000,00 КМ.

Документација коју је неопходно приложити за учешће у додјели подстицајних средстава је:             

      –      Бизнис план;

      –      Рјешење о регистрацији самосталног предузетника;

      –      ЦИПС-ова пријава;

      –      Копија жиро рачуна;

      –      Потврдa о измиреним пореским обавезама;

      –      Фискални рачун, фактура или уговор за  купљене машине или опреме за рад.

 1. Субвенционисање камате за кредитна средства за развој малих и средњих предузећа и предузетништва 

Привредницима и предузетницима с регистрацијом на Општини Источна Илиџа који у 2020. години реализују кредите преко пословних банака у распону од 5.000 КМ до 50.000 КМ, вршиће се поврат уплаћеног износа камате. Камата се субвенционише у времнском периоду од три године, по принципу рефундације износа уплаћене камате за протеклих шест мјесеци. Камату на подигнута финасијска средства која се односе на проширење постојећих капацитета, изградњу објеката и  куповину опреме у потпуности би сносила Општина. Камата за подигнута финасијска средства за набавку репроматерјала и одржавање текуће ликвидности би сносила Општина у износу до 5% каматне стопе. Уколико привредник или предузетник реализује кредитно задужење дуже од три године, камата ће му бити субвенционисана само за првих 36 рата у складу са ануитетним планом отплате кредита.

Документација коју је неопходно приложити за учешће у додјели подстицајних средстава је: 

   –   Бизнис план;

        –    ЦИПС-ова пријава ( у случају запошљавања нових радника);

        –    Копију уписа у регистар код надлежног органа;

        –    Копија жиро рачуна;

        –    Oбавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности;

        –    План отплате кредита;

         –   Потврда банке о редовној отплати кредита (приликом подношења захтјева за                                                                                     субвенционисање);

        –    Извјештај о утрошеним кредитним средствима (на крају обрачунског периода)

   

Напомена: 

 • Корисници су дужни уз пријаву приложити бизнис план. Осталу документацију приложиће накнадно по одобрењу подстицаја. 
 • Корисник који добије средства по основу неког другог Јавног позива – програми везани за запошљавања, за исте не може добити средства од Општине.
 •  Приликом додјеле подстицајних средстава, под једнаким условима предност имају чланови из породица погинулих бораца, РВИ и демобилисани борци ВРС, цивилне жртве рата.
 • У случају великог броја заинтересованих корисника, планираних средстава по кориснику могу бити мања од наведених у Плану, а све у циљу реализовања свих примљених захтјева.
 • Право на подстицајна средства за субвенционирање камате за кредитна средства за развоја малих и средњих предузећа и предузетништва  могу остварити самостални предузетници и привредни субјекти који нису добијали ова  подстицајна средства од Општине Источна Илиџа у посљедње 2 (двије) године.
 • Један привредни субјект или предузетник подстицајна средства може остварити комбиновањем највише двије мјере предвиђене овим програмом у једној календарској години.
 • Уколико фирма или радња из било каквих разлога престане да послује Општина неће исплаћивати субвенцију. Субвенција за мјеру три ће се исплаћивати тек након реализације бизниса сукцесивно сваких шест мјесеци.
 •  Ако се планирана средства не буду једнако трошила, Одјељење ће преливати средства по  потреби и на тај начин рационално искористити сва планирана средства. Предност ће имати дјелатности иновативног карактера као и она апликације које доприносе отварању нових радних мјеста.

Пријаве и бизнис план можете преузети у соби бр. 14 или путем наше WEB-странице: www.istocnailidza.net. Пријаве са потребном документацијом доставити лично на протокол (шалтер број 6) или путем поште на сљедећу адресу: 

Општина Источна Илиџа

Војводе Радомира Путника број 2

71123 Источно Сарајево 

Са назнаком „За Јавни позив“ , такође је обавезно на коверти навести и број Јавног позива!

– Образац за додјелу неповратних средстава за набавку машина и опреме за рад можете преузети ОВДЈЕ.

– Образац за додјелу неповратних средстава за самозапошљавање можете преузети ОВДЈЕ.

– Образац за додјелу неповратних средстава за субвенционисање камате за кредитна средства за развоја малих и средњих предузећа и предузетништва можете преузети ОВДЈЕ.

Образац додјелу неповратних средстава за запошљавање нових радника можете преузети ОВДЈЕ.

Образац за БИЗНИС ПЛАН можете преузети ОВДЈЕ.

 

 

  

                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                   Маринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ