4.1 C
Lukavica

Јавни позив за подстицај малих и средњих предузећа и предузетништва

Број: 01-012-687/18

Датум:11.05.2018. године

  

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана  70.  Статута Oпштине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број 13/05, 32/07 и 13/08), Плана обезбјеђења и усмјеравања средстава за подстицај малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју Општине Источна Илиџа у 2018 . години број: 02-023-165/18 од 23.04.2018  године начелник Oпштине расписује:   

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подстицај малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју Oпштине Источна Илиџа у 2018. години

  

Општина Источна Илиџа расписује Јавни позив за додјелу неповратних новчаних средстава за подстицај привредног развоја у 2018. години. 

 1. Средства за самозапошљавање

 Физичка лица којa у 2018. години региструју занатску приозводњу или занатско услужну дјелатност (осим трговине и угоститељства) као основно занимање на подручју Општине Источна Илиџа добиће 2.000,00 КМ неповратних средстава по регистрованој радњи, до истека средстава намјењених за овај пројекат, под условом да послују најмање годину дана.

            Средства ће се исплаћивати до истека средстава и то у двије транше: Прва транша по регистрацији, а друга транша послије годину дана пословања , уз услов да предузетник послује и редовно измирује своје обавезе.Уколико из било којег разлога предузетник престане пословати Општина ће обуставити средства предузетнику.

  

             Документација коју је неопходно приложити уз пријаву за учешће у додјели подстицајних средстава је:

 • Копија личне карте;
 • Рјешење о регистрацији самосталног предузетника у 2018. години;
 • Пореска пријава (3100 образац о запошљавању радника);
 • Копија жиро рачуна;
 • Потврда о измиреним пореским обавезама у текућој години за другу траншу.

 

 1. Средства за запошљавање лица пријављених на евиденцију Завода за запошљавање  И. Илиџа

 

              Општина Источна Илиџа ће додјелити 1.000,00 КМ свим  регистрованим правним и физичким  лицима као и пословним јединицама  са пребивалиштем на подручју Општине Источна Илиџа који у 2018. години запосли незапослено лице које се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро Источна Илиџа, а 1.500,00 КМ послодавцима који запосле раднике из категорије теже запошљиивих лица (породице погинулих бораца, РВИ, демобилисани борци, лица преко 50 година старости), до истека средстава намјењених за овај пројекат.

             За учешће у додјели подстицајних средстава, послодавац треба да пријави раднике у                  Пореској управи (3100 образац о запошљавању радника) и да новозапосленог раднике задржи у сталном радном односу најмање 1 (једну) годину, од дана закључења уговора.

 

             Документација коју је неопходно приложити уз пријаву за учешће у додјели подстицајних средстава је:

 • Копија личне карте;
 • Рјешење о регистрацији;
 • Пореска пријава (3100 образац о запошљавању радника);
 • Увјерење од Завода за запошљавање РС – Биро Источна Илиџа, да је лице које се запошљава по овом пројекту било евидентирано као незапослено, прије ступања у радни однос код послодавца;
 • Рјешење о категоризацији;
 • Копија жиро рачуна;
 • Доказ о уплати пореза, доприноса и исплати плата по истеку једне године.

 

 1. Остали облици помоћи малим и средњим предузећима – неповратна средства

 Унапређење пословања занатско производне и услужне дјелатности 

     Неповратна средства ће се усмјерити за унапређење занатско производне и занатско услужне дјелатности у виду реконструкције привредног капацитета тј. куповину опреме и средстава за рад за све регистроване радње. Општина Источна Илиџа ће додјелити неповратна новчана средства предузетницима који документују, приложе доказе (фискалне рачуне) за купљену опрему и средства за рад у износу фискалног рачуна а највише у вриједности до 1.000,00 КМ.

 

             Документација коју је неопходно приложити уз пријаву за учешће у додјели подстицајних средстава је:

–     Копија личне карте;

–     Рјешење о регистрацији самосталног предузетника;

–     Копија жиро рачуна;

–     Потврдa о измиреним пореским обавезама;

–     Фискални рачун и фактура.

  

Напомена:

 

 1. Корисник који од ЈУ Завод за запошљавање добије средства по основу Јавног позива послодавцима и незапосленим лицима за коришћење средстава по пројектима запошљавања у 2018. години, за исте не може добити средства од Општине.

 

 1.  Приликом додјеле подстицајних средстава, под једнаким условима предност имају чланови из породица погинулих бораца, РВИ и демобилисани борци ВРС, цивилне жртве рата.
 2. У случају великог броја заинтересованих корисника, планираних средстава по кориснику могу бити мања од наведених у Плану, а све у циљу реализовања свих примљених захтјева.
 3.  Ако се планирана средства не буду једнако трошила, Одјељење ће преливати средства по  потреби и на тај начин би била рационално искоришћена сва планирана средства.

 

            Пријаве на којима је наведена потребна документација можете преузети у соби 14. Пријаве са потребном документацијом доставити лично у собу 11 или путем поште на сљедећу адресу:

Општина Источна Илиџа

Војводе Радомира Путника број 2

71123 Источно Сарајево

Са назнаком „За Јавни позив“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Цијели текст јавног позива са условима за добијање подстицаја ће бити објављен на WEB-страници www.istocnailidza.net и огласној табли Oпштине, а исти остаје отворен до 30.11.2018. године

За све додатне информације контакт телефон  је 057/316-026.

                                                                                              

    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

   Маринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ