1.1 C
Lukavica

Јавни позив за претквалификацију

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈУ

За избор подобних понуђача у CRS-овим пројектима за подручја у Босни и Херцеговини (ФБиХ и РС), на основу тражене документације о понуђачима

Предмет претквалификације је:

 1. набавка и испорука садница и сјеменског материјала
 2. набавка и испорука крупне и ситне стоке, кока носиља,те витаминско-минералне смјесе за прихрану животиња
 3. набавка и испорука пчела, кошница и опреме за пчеларство
 4. набавка и испорука пластеника и опреме за пластенике
 5. набавка и испорука пољопривредних машина
 6. набавка и испорука професионалних алата за занатску дјелатност

Под испоруком се подразумијева испорука до стамбених јединица крајњих корисника пројеката помоћи у економском оснаживању.

Планирани период за наведене активности је 2019. и 2020. година.

Право учешћа у јавном позиву имају сва правна лица која су регистрована у БиХ за обављање предметних дјелатности и који задовољавају услове прописане законима БиХ, а који  нису у поступку стечаја или ликвидације, те уколико се против истих не води поступак због  неплаћања обавеза по основу јавних прихода.

За учешће у претквалификацијском поступку потребно је доставити пријаву која  садржи сљедеће:

 1. Изјаву о достављању пријаве на јавни позив с наглашеним предметним дјелатностима за које је понуђач заинтересован и оспособљен
 2. Извод или овјерену копију извода из регистра надлежног регистарског суда, не старији од 60 дана
 3. Копију увјерења Пореске управе са  идентификацијским  бројем и  рјешењем о  разврставању  према дјелатности од Завода за статистику(за фирме регистроване у Федерацији БиХ)
 4. Увјерење о измиреним обавезама из Управе за индиректно опорезивање и  Пореске управе, не старије од 90 дана.
 5. Референс-листу правног лица за горе наведене врсте радова, уз имена контакт особа инвеститора за период 2014-2018.године (доставити и препоруке)
 6. Изјаву о спремности потписивања уговора за предметне активности без аванса, уз плаћање по извршеној испоруци робе  или радова.

Пријаве  се достављају искључиво на адресу: Catholic Relief Services(CRS), Загребачка 18 (бивши Пољопривредни факултет), Сарајево и то до 28. Фебруара 2019. године до 15 сати, гдје ће исте бити евидентиране. Пријаве достављати у запечаћеним ковертама с назначеним називом и адресом понуђача и назнаком

ПРИЈАВЕ ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈУ, пројекти  за помоћ у одрживом повратку-

НЕ ОТВАРАЈ“.

 CRS ће формирати комисију која ће оцјењивати подобност понуђача на основу достављених докумената у оквиру пријаве, провјере референци и сазнања о пословности понуђача при извршавању досадашњих  сличних  уговорених обавеза. CRS задржава право на увид, провјеру и додатна појашњења у вези с достављеном документацијом. Понуђачи ће бити писмено обавјештени путем и – мејл или факса о резултатима претквалификације CRS не носи никакве трошкове пријава у поступку претквалификације, као ни  евентуално у тендер процесу припреме понуде.

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ДОСТАВЉЕНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ УЗЕТИ У РАЗМАТРАЊЕ И УЧЕСТВОВАЊЕ У ТЕНДЕР ПРОЦЕСУ.

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ