1.1 C
Lukavica

Јавни позив за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана/невладиних организација

Број: 01-023-83/18
Источна Илиџа, 13.03.2018. године

На основу члана 4. Правилника o расподјели средстава удружењима грађана и помоћи за културу бр. 01-023-81/18 од 12.03.2018. године, члана 4. Одлуке о расподјели планираних средстава у Буџету општине Источна Илиџа за 2018. годину невладиним организацијама/удружењима и спортским, културним и научним манифестацијама бр. 01-023-2/18 од 10.01.2018. године и члана 53. Статута општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“, бр. 13/05, 32/07, 13/08 и 5/12) Начелник општине Источна Илиџа расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана/невладиних организација из буџета општине Источна Илиџа за 2018. годину

1. Начелник oпштине Источна Илиџа расписује Јавни позив за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана/невладиних организација из следећих области:
1. активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора,
2. подстицања и развоја привредних дјелатности,
3. развој локалне заједнице,
4. организовања међународних скупова и одлазак на исте,
5. екологије, заштите животне средине и здравља грађана,
6. афирмисања људских и мањинских права,
7. промоција породице (дјеце и родитеља),
8. програма за образовање,
9. програма за омладину,
10. програма за културу,
11. програма за стара лица,
12. афирмисања демократизације локалне средине,
13. развоја цивилног друштва,
14. социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др.),
15. културне баштине, његовања историјских тековина,
16. волонтерства,
17. заштите бораца, ратних војних и цивилних инвалида,
18. заштите и помоћи лицима лијечених од болести зависности,
19. активности пензионерских организација,
20. неформалног образовања,
21. афирмисања женских права,
22. развој јавног информисања,
23. други садржаји који доприносе убрзаном развоју општине Источна Илиџа и афирмацији грађанског активизма.

из буџета општине Источна Илиџа, кojи су од значаја за општину Источна Илиџа,

2. Право учествовања имају удружења грађана која су регистрована у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.52/01 и 42/05) или имају сједиште на подручју општине Источна Илиџа или у свом фокусу дјеловања имају територију и становништво општине Источна Илиџа.

3. Апликант може аплицирати са више пројеката, али му могу одобрити максимално три (3) пројекта.

4. Пројекат треба да се реализује, искључиво на територији општине Источна Илиџа или да корисници буду становници општине Источна Илиџа, до краја 2018. године.

5. Максималан износ средстава који један пројекат може добити на основу Јавног позива је 1.500 КМ.

6. Пријаве пристигле за овај Јавни позив, у складу са Правилником о расподјели средстава удружењима грађана и помоћи за културу ће проводити Комисија за провођење Јавног позива, која се састоји од пет (5) чланова коју именује Начелник општине. Комисија ће се састајати по потреби у зависности од пристиглих пријава.

7. Апликанти су дужни да доставе:

1. попуњен пријавни образац,
2. буџет пројекта,
3. кратка биографија координатора пројекта/кључних сарадника
4. копију Рјешења о упису у регистар удружења грађана код Основног суда у Сокоцу односно другог надлежног органа (за носиоца приједлога пројекта и евентуалне партнере);
5. копију Потврде о регистрацији у Пореској управи Републике Српске (ЈИБ);
6. копију Статута удружења (за подносиоца приједлога пројекта и евентуалне партнере);
7. оверен списак чланова упавног, надзорног одбора и скупштине удружења;
8. усвојен финансијски извјештај за претходну годину;
9. извјештај о утрошку средстава из претходне године (уколико су средства добијена из буџета општине Источна Илиџа)

8. Позивна документација се не враћа.

9. Општина Источна Илиџа задржава право да не додјели сва расположива средства у случају да пројектни приједлози не задовољавају задане критерије.

10. Позив остаје отворен до 15.10.2018. године, или до истека планираних средстава и биће објављен на web страници општине Источна Илиџа. Пријаве са комплетном документацијом могу се доставити лично – на протокол, или путем поште, са назнаком: за Јавни позив општина Источна Илиџа, Општинска управа, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Војводе Радомира Путника 2, 71 216 Источна Илиџа.
Пријаве се достављају на посебном обрасцу – који се може преузети на интернет страници општине Источна Илиџа: www.istocnailidza.net. , или у соби бр. 14 општинске управе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Oбразац пријаве за НВО можете преузети овдје

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Маринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ