4.1 C
Lukavica

ЈАВНИ ПОЗИВ послодавцима, инвалидима и инвалидским организацијама за субвенције за запошљавање, самозапошљавање и економску подршку инвалида у 2019. години

На основу члана 46, 53, 57. и 58. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12 и 82/15), Одлуке Владе Републике Српске о усвајању Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2019. годину број: 04/1-012-2-716/19, од 14.03.2019. године („Службени гласник Републике Српске“, број: 26/19) и Одлуке Владе Републике Српске о измјенама Одлуке о усвајању Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2019. годину, број: 04/1-012-2-1628/19 од 27.06.2019. године („Службени гласник Републике Српске“, број: 57/19), Одлуке Владе Републике Српске о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план пословања ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида, број: 04/1-012-2-1304/19, од 16.05.2019. године („Службени гласник Републике Српске“, број: 45/19) и Одлуке Управног одбора ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида о расписивању Јавног позива број: 01-2972-УО/19, од 08.07.2019. године, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Републике Српске, расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

послодавцима, инвалидима и инвалидским организацијама за субвенције за запошљавање, самозапошљавање и економску подршку инвалида  у 2019. години

 1. Предмет позива

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Републике Српске (у даљем тексту Фонд) реализују Пројекат запошљавања и самозапошљавања инвалида у Републици Српској чија је укупна вриједност 400.000,00 КМ, који се финансира из средстава Фонда.

Инвалид је, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида, лице са најмање 40% инвалидности, лице са најмање 70% тјелесног оштећења и лице са лаком и умјереном менталном ретардацијом.

Пројектом се финансира и суфинансира запошљавање код послодавца на неодређени временски период, самозапошљавање и економска подршка, за укупно 110 инвалида, а најмање на 24 мјесеца, кроз следеће компоненте:

1.  КОМПОНЕНТА I: Запошљавање код послодаваца за 40  инвалида,  у  износу  од         4.000,00 КМ по једном лицу, што укупно износи 160.000,00 КМ.

 1. КОМПОНЕНТА II: Самозапошљавање за 20 инвалида, у износу од 5.000,00 КМ по једном лицу, што укупно износи 100.000,00 КМ.
 2. КОМПОНЕНТА III: Запошљавање 10 инвалида који су регистровали комерцијалну пољопривредну дјелатност као једино и главно занимање у износу од 4.000,00 КМ по једном лицу, што укупно износи 40.000,00 КМ.
 3. КОМПОНЕНТА IV: Економска подршка за 40 инвалида у износу од 2.500,00 КМ по једном лицу, што укупно износи 100.000,00 КМ.

Пројекат предвиђа финансирање, односно, суфинансирање запошљавања код послодаваца, самозапошљавање и економску подршку инвалидима и њиховим породицама путем републичких инвалидских организација до утрошка средстава предвиђених овим пројектом према утврђеним приоритетима и критеријумима.

Реализација овог пројекта и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са одредбама Одлуке о начину остваривања права на стимулансе при запошљавању инвалида, број: 243-01/12 од 07.06.2012. године и Одлуке о начину остваривања права на економску подршку, број: 01-342/12 од 31.07.2012 године, које је донио Управни одбор Фонда. Обавезе послодаваца, инвалида и инвалидских организација прецизираће се уговором закљученим са Фондом.

С обзиром да је послодавац обавезан запослити инвалида на неодређено вријеме, Фонд ће вршити праћење и контролу пројекта у периоду од најмање 24 мјесеца од дана потписивања уговора.

Средства се одобравају намјенски за опремање, односно, прилагођавање радног мјеста за инвалида, а дозначиће се након закључивања уговора са Фондом.

 1. Права и услови учешћа на јавном позиву

Право учешћа имају послодавци и инвалиди са подручја Републике Српске уколико испуњавају сљедеће услове:

2.1.  За запошљавање инвалида послодавац треба испуњавати следеће услове:

 1. Да је регистрован у складу са законским прописима;
 2. Да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;
 3. Да достави програм у којем ће образложити потребе и разлоге пријема инвалида;
 4. Да према њему није покренут стечај, односно ликвидациони поступак;
 5. Да има већ пријављеног најмање једног запосленог радника на пуно радно вријеме;
 6. Да није користио средства Завода за запошљавање Републике Српске;
 7. Да испуњава и друге услове утврђене Jавним позивом.

Средства се неће одобравати послодавцима који у досадашњим пројектима нису испоштовали уговорне обавезе са Фондом.

 • За самозапошљавање инвалид треба да испуњава сљедеће услове:
 1. Да је у поступку регистрације дјелатности у складу са законским прописима;
 2. Да достави програм у којем ће образложити дјелатност као и начин рада и стицања профита;
 3. Да није користио средства Завода за запошљавање Републике Српске;
 4. Да није користио средства Фонда за самозапошљавање;
 5. Да испуњава и друге услове утврђене Јавним позивом.

Средства се неће одобравати инвалидима која су већ користила новчана средства Фонда за самозапошљавање.

 • За запошљавање инвалида који су регистровали комерцијалну пољопривредну дјелатност као једино и главно занимање у комерцијалном пољопривредном газдинству, треба да се испуне сљедећи услови:
 1. Да је у поступку регистрације дјелатности у складу са законским прописима;
 2. Да достави програм у којем ће образложити дјелатност као и начин рада и стицања профита;
 3. Да није користио средства Завода за запошљавање Републике Српске ;
 4. Да није користио средства Фонда;
 5. Да испуњава и друге услове утврђене јавним позивом.

Средства се неће одобравати инвалидима који су већ користили новчана средства Фонда за самозапошљавање, као ни инвалидима који су корисници пензије.

 • За економску подршку инвалидима републичка организација мора испуњавати следеће услове:
 1. Да је регистрована у складу са законским прописима;
 2. Да има статус инвалидске организације од јавног интереса;
 3. Да достави програм у којем ће образложити потребу за економском подршком инвалидима и њиховим породицама;
 4. Да испуњава и друге услове утврђене јавним позивом.

Средства се неће одобравати инвалидским организацијама које у досадашњим пројектима нису испоштовале уговорне обавезе са Фондом, нити инвалидским организацијама за предложене кориснике економске подршке који су већ користили средства за ову намјену, који су запослена лица или лица у пензији.

Средства се неће одобравати инвалидским организацијама на име трошкова провођења пројекта.

 1. Првенство у кориштењу средстава

За кориснике средстава који у потпуности испуњавају услове из тачке 2. овог позива, утврђује се првенство у кориштењу средстава за оне програме којима се:

 1. стварају услови за запошљавање инвалида већег степена инвалидности,
 2. стварају услови за запошљавање инвалида у области пољопривреде, прерађивачке индустрије и производно услужних дјелатности, као и програми гдје је дјелатност базирана на коришћењу домаћих сировина, дјелатност којом се може вршити супституција увоза и дјелатност која би била од значаја за одређена подручја, јер је недостајућа у локалној економији,
 3. стварају услови за запошљавање лица са дефицитарним занимањима, а посебно у неразвијеним и изразито неразвијеним општинама,
 4. истиче препознатљивост и одрживост пословања старих заната, умјетничких заната и домаће радиности погодних за запошљавање инвалидних лица,
 5. стварају услови за запошљавање незапослених инвалидних лица у неразвијеним и изразито неразвијеним општинама,
 6. стварају услови за запошљавање незапослених инвалида који активно траже запослење дуже од једне године,
 7. стварају услови за запошљавање инвалида корисника новчане накнаде,
 8. стварају услови за неформално запошљавање инвалида путем економске подршке у руралним срединама, којима је отежан приступ тржишту рада.

Првенство у  коришћењу  средстава  имаће  програми  који испуњавају већи  број критерија из претходног става, као и послодавци који су по ранијим програмима запошљавања задржали инвалиде у радном односу и након истека уговорених обавеза.

 1. Начин подношења захтјева, потребна документација и обавезе послодаваца и инвалида – корисника средстава

Пријава за кориштење средстава се подноси уз прописане обрасце који се могу добити у Фонду или преузети на интернет страници Фонда: www.fondinvrs.org.

Уз пријаву се, зависно од тога за коју се компоненту конкурише, подноси документација прописана Одлуком о начину остваривања права на стимулансе при запошљавању инвалида, број: 243-01/12 од 07.06.2012. године које је донио Управни одбор Фонда, и то:

4.1.  Послодавац који запошљава инвалида подноси:

 1. Захтјев,
 2. Копију Рјешења о регистрацији пословног субјекта или предузетника (од суда или надлежног органа јединице локалне самоуправе) и копију личне карте одговорног лица,
 3. Извод из судског регистра, не старији од 90 дана,
 4. Копију Потврде о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи Републике Српске (ЈИБ),
 5. Копију уговора о отварању и вођењу главног трансакционог рачуна код пословне банке,
 6. Потврда банке о ликвидности главног рачуна корисника средстава, не старија од 30 дана,
 7. Копије биланса стања и биланса успјеха по последњем завршном рачуну овјерене од стране АПИФ-а (уколико су обавезни поднијети по закону), односно прописани обрасци за предузетнике,
 8. Потврда да против корисника није покренут стечај, односно, ликвидациони поступак, не старија од 90 дана,
 9. Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске упаве Републике Српске, не старије од 30 дана,
 10. Доказ о броју запослених за последња три мјесеца (Образац 1002) која претходе мјесецу подношења захтјева,
 11. Апликациони образац,
 12. Пословни план,
 13. Предрачун,
 14. Податке о подносиоцу пријаве (Образац ЕИ-1, „Службени гласник РС“, број: 61/12),
 15. Податке о инвалиду (Образац ЕИ-2, „Службени гласник РС“ , број: 61/12),
 16. Копију Рјешења о инвалидности или тјелесном оштећењу, или лакој и умјереној менталној ретардацији (за инвалида којег прима у радни однос),
 17. Оригинал Увјерење о последњем издатом, важећем рјешењу о инвалидности (за РВИ и ЦЖР) не старије од 90 дана,
 18. Копију дипломе или свједочанства стручног звања инвалида,
 19. Копију радне књижице инвалида који се прима у радни однос,
 20. Копију личне карте инвалида,
 21. Копију налога уплате посебног доприноса (овјерена картица),
 22. Остале податке уколико корисник сматра да су битни.

4.2.  Инвалид који се самозапошљава подноси:

 1. Захтјев,
 2. Копију Рјешења о оснивању правног субјекта или предузетника, односно потврду о покретању поступка регистрације,
 3. Копију Потврде о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи РС (ЈИБ), за послодавце који су регистровали дјелатност након објаве овог јавног позива,
 4. Апликациони образац,
 5. Пословни план,
 6. Предрачун,
 7. Копију Рјешења о инвалидности или тјелесном оштећењу, или лакој и умјереној менталној ретардацији,
 8. Оригинал Увјерење о последњем издатом, важећем рјешењу о инвалидности (за РВИ и ЦЖР) не старије од 90 дана
 9. Копију радне књижице,
 10. Податке о инвалиду (Образац ЕИ-2, „Службени гласник РС“, број: 61/12),
 11. Копију личне карте,
 12. Остале податке уколико корисник сматра да су битни.

4.3.   Инвалид кој је регистровао комерцијалну пољопривредну дјелатност као једино и главно занимање, подноси:

 1. Захтјев,
 2. Копију Рјешења о регистрацији комерцијалног газдинства
 3. Апликациони образац,
 4. Пословни план,
 5. Предрачун,
 6. Копију Рјешења о инвалидности или тјелесном оштећењу, или лакој и умјереној менталној ретардацији,
 7. Оригинал Увјерење о последњем издатом, важећем рјешењу о инвалидности (за РВИ и ЦЖР) не старије од 90 дана
 8. Податке о инвалиду (Образац ЕИ-2, „Службени гласник РС“, број: 61/12),
 9. Копију личне карте,
 10. Остале податке уколико корисник сматра да су битни.

4.4.    Републичке инвалидске организације за економску подршку инвалидима и њиховим породицама подносе:

 1. Захтјев,
 2. Копија Рјешења о регистрацији и статусу подносиоца захтјева,
 3. Потврда о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи РС (ЈИБ),
 4. Уговор са банком о отварању и вођењу трансакционог рачуна,
 5. Потврда банке о ликвидности главног рачуна корисника средстава, не старија од 30 дана,
 6. Биланс стања и биланс успјеха за годину која претходи години подношења захтјева,
 7. Доказ о реализованим пројектима у протекле три године,
 8. Скраћени извјештај о намјенском трошењу новчаних средстава додијељених у години која претходи години подношења захтјева,
 9. Финансијски план рада заснован на бази пројекта са изворима прихода и очекиваним расходима за годину у којој се траже средства за економску подршку,
 10. Препоруке републичких органа управе и других институција,
 11. Апликациони образац за економску подршку,
 12. Број инвалида чланова организације/савеза,
 13. Број инвалида који су обухваћени пројектом (жене, млади, и сл.), у складу са потребама организације/савеза,
 14. Копију Рјешења о инвалидности или тјелесном оштећењу, или лакој и умјереној менталној ретардацији (за предложене кориснике економске подршке),
 15. Оригинал Увјерење о последњем издатом, важећем рјешењу о инвалидности за предложене кориснике економске подршке (за РВИ и ЦЖР), не старије од 90 дана,
 16. Увјерења од Пореске управе Републике Српске да инвалид није порески обвезник по основу запослења, односно, да се не налази у систему ЈСНД (Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса), за предложене кориснике економске подршке,
 17. Увјерења од Фонда ПИО Републике Српске да инвалид није корисник пензије, за предложене кориснике економске подршке,
 18. Образложење доприноса пројекта развоју цивилног друштва и социјалне инклузије,
 19. Подаци о досадашњем учешћу и оствареним успјесима у економкој подршци ,
 20. Остале податке уколико корисник сматра да су битни

5.    Обавезе корисника средстава су:

5.1.  Обавезе послодаваца:

 • Да у року од 30 дана од дана достављања обавјештења о одобравању средстава закључи уговор са Фондом,
 • Да омогући Фонду да прати и контролише трајање радног односа,
 • Да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Фонд.

5.2.  Обавезе инвалида који се самозапошљавају:

 • Да у року од 30 дана од дана достављања обавјештења о одобравању средстава закључи уговор са Фондом,
 • Да омогући Фонду да прати и контролише извршење уговорних обавеза послодавца,
 • Да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Фонд.

5.3.  Обавезе носиоца комерцијалног пољопривредног газдинства:

 • Да у року од 30 дана од дана достављања обавјештења о одобравању средстава закључи уговор са Фондом,
 • Да омогући Фонду да прати и контролише извршење уговорних обавеза послодавца,
 • Да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Фонд.

5.4.  Обавезе републичке инвалидске организације:

 • Да у року од 30 дана од дана достављања обавјештења о одобравању средстава закључи уговор са Фондом,
 • Да омогући Фонду да прати и контролише употребу средстава економске подршке,
 • Да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Фонд,
 • Да по завршетку пројектих активности достави Фонду извјештај о реализацији пројекта.

6.  Гаранције:

Приликом реализације уговора корисник средстава, је дужан доставити Фонду гаранцију банке за износ средстава преко 30.000,00 КМ, односно мјенице за износ до 30.000,00 КМ.

Рок важења гаранције не може бити краћи од 12 мјесеци рачунајући од дана потписивања уговора са Фондом.

Приликом склапања Уговора између Фонда и корисника средстава, обезбјеђују се сљедећа документа:

 • 3 бјанко мјенице и
 • 5 бјанко вирмана

7.  Рок за подношење пријава:

Јавни позив je отворен 30 дана од дана објављивања, односно до 15.08.2019. године.

Уколико не буду утрошена сва средства предвиђена овим Јавним позивом, исти остаје отворен до утрошка средстава.

8.    Напомене:

У случају већег броја захтјева, а због ограниченог износа расположивих средстава, Фонд ће додјелу средстава вршити према утврђеним приоритетима, тако да постоји могућност да се средства не одобре свим подносиоцима захтјева за тражени број инвалида и у траженом износу средстава.

Фонд задржава право да у случају потребе затражи додатну документацију.

Непотпуне пријаве и пријаве које не задовољавају основне критеријуме овог позива неће бити разматране.

Све копије докумената морају бити овјерене.

Јавни позив и сви апликациони обрасци објављени су и на интернет страници Фонда: www.fondinvrs.org

Додатне информације у вези овог позива могу се добити на телефон канцеларије Фонда: 052/ 240-951.

 

 

Министарство рада и  борачко-инвалидске                                            ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију  заштите Републике Српске                                                                           и запошљавање инвалида 

                                                                                                                              П Р И Ј Е Д О Р

                                                                                        

 

М и н и с т а р                                                                              Д и р е к т о р

Душко Милуновић                                                                       Ранко Вучковић

 

Број: 16-04/2-12-213-4/19                                                 Број: 01-3005/19

Дана: 10.07. 2019. године                                          Дана: 10. 07. 2019. године

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ