6.1 C
Lukavica

КОНКУРС за додјелу стипендија Општине Источна Илиџа студентима првог циклуса студија на јавним високошколским установама за школску 2019/2020. годину

Број: 01-023-337/20

Датум: 23.07.2020. године

 На основу члана 10. став 1. тачка 6. Закона о студентском стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/08), члана 70. Статута општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05, 32/07, 13/08 и 5/12), Одлуке о износу и броју стипендија студентима првог циклуса јавних високошколских установа за академску 2019/20. годину број: 01-023-335/20 од 23.07.2020. године и члана 3. Правилника о додјели студентских стипендија број: 01-023-203/18. од 25.05.2018. године, Начелник општине Источна Илиџа расписује

КОНКУРС

за додјелу стипендија Општине Источна Илиџа студентима првог циклуса

студија на јавним високошколским установама за школску 2019/2020. годину

I

Расписује се конкурс за додјелу 59 стипендија сљедећим категоријама студената:

 1. успјешни студенти првог циклуса студија јавних високошколских установа
 2. a) дефицитарна занимања (електротехнички факултет, медицински факултет, машински факултет, грађевински факултет, архитектонски факултет, фармацеутски факултет, филозофски факултет – студијски програм: математика и физика, математика и рачунарство, природно-математички факултет – студијски програм: хемија)

б)   остала занимања (остале јавне високошколске установе)

……………………………………………………………………………………... 58 стипендија

 1. ученик генерације средњих школа са подручја општине Источна Илиџа за школску 2019/20 годину………………..……………………………………………………..1 стипендијa

 

Стипендије се додјељују према одвојеним ранг-листама за сваку од наведених категорија студената.

II

Општи услови за додјелу стипендија

Право учешћа на Конкурс имају  редовни студенти II и виших година студија првог циклуса јавних високошколских установа и студенти који су очистили први семестар, са сталним пребивалиштем на подручју општине Источна Илиџа, a да нису обновили годину студија за коју конкуришу и да нису корисници стипендије другог органа.

III

Посебни услови за додјелу стипендија

Поред општих услова наведених у тачки II овог конкурса, успјешни студенти који конкуришу за додјелу стипендија морају испуњавати и сљедећи посебни услов, за дефицитарна занимања да имају положене испите из предходних година студија са просјечном оцјеном 6,50 и више, а за остала занимања да имају положене испите из претходних година студија са просјечном оцјеном 8,50 и више.

 IV

Критеријуми за утврђивање ранг-листе студената за додјелу стипендије су:

 • успјех у предходним студијским годинама
 • уписна година студија
 • универзитет у коме похађају студије

V

Потребна документа

Кандидати који конкуришу обавезни су доставити следеће документе у оригиналу или овјереној фотокопији не старијој од шест мјесеци:

 1. Уредно попуњен образац пријаве на конкурс за додјелу студентске стипендије
 2. Увјерење о пребивалиштву кандидата (CIPS) ( овјерена копија)
 3. Потврду о статусу редовног студента (оргинал)
 4. Увјерење о просјеку оцјена током студирања (оргинал)
 5. Потврду да не обнавља годину студија за коју конкурише (оргинал),
 6. Потврду да је положио све испите из претходне године студија (само за студенте који испуњавају овај услов) (оргинал)
 7. Овјерену изјаву да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања
 8. Фотокопију текућег рачуна и рачуна банке код које је рачун отворен

 

Напомена:

Због колективних годишњих одмора на већини високошколских установа, документа под редним бројевима 3, 4, 5 и 6 се могу накнадно доставити најкасније до Коначне ранг листе (25 дана од затварања Конкурса). Као замјенски документ који се треба доставити у вријеме трајања конкурса је копија индекса (са свим оцјенама). Они кандидати који не доставе документа под редним 3, 4, 5 и 6 ни у продуженом року сматраће се да је пријава не потпуна и биће одбачена.

Ученик генерације:

 1. Уредно попуњен образац пријаве на конкурс за додјелу студентске стипендије
 2. Одлуку наставничког вијећа или диплому о избору ученика генерације (копија)
 3. Потврда о статусу редовног студента (оргинал)
 4. Увјерење о пребивалиштву кандидата (CIPS) (овјерена копија)

VI

Пријаве са потребном документациом могу се доставити поштом на адресу: Општина Источна Илиџа Војводе Радомира Путника бр.2, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, са назнаком: Комисији за стипендије или лично у пријемној канцеларији (Матични уред) Општинске управе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

VII

Kонкурс се објављује у једном дневном листу који излази на подручју Републике Српске, на Web страници општине (www.istocnailidza.net) и огласној табли Општинске управе.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у једном дневном листу који излази на подручју Републике Српске. Ранг-листа кандидата којима ће бити додијељене стипендије за 2019/2020. годину биће објављена на Web страници Општине: www.istocnailidza.net  и огласној табли општине.

 

Захтјев за додјелу стипендија можете преузети овдје.

Изјаву студента можете преузети овдје.

                                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                    Maринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ