Просторно уређење и екологија – Одлуке

Одлука о висини минималне накнаде за заузимање јавних површина и минималној цијени закупа пословних простора

Одлука о висини просјечне грађевинске цијене 1м2 корисне површине стамбеног и пословног простора

Одлука о висини ренте за изградњу објеката по зонама градског грађевинског земљишта

Одлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о условима за постављање привремених објеката

Одлука о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинског земљишта

Одлука о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту број од 14.03.2019.

Одлука о комуналним таксама за коришћење простора и објеката на јавним површинама од стране инфраструктурних система на подручју општине

Одлука о накнадама за рад комисије за технички преглед објеката

Одлука о субвенцији трошкова наиме ренте и уређења за легализацију индивидуалних стамбених и индивидуалних стамбено пословних објеката

Одлука о уређењу простора и грађевинског земљишта

Одлука о условима за постављање привремених објеката

Одлука о утврђивању најниже почетне продајне тржишне цијене грађевинског земљишта по зонама градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског з

Одлука о утврђивању тржишне цијене грађевинског земљишта по зонама

Правилник о умањењу трошкова ренте и уређења градског грађевинског земљишта за изградњу стамбених објеката