Додатак на дјецу

Додатак на дјецу остварује мајка или друго лице у складу са Законом за друго, треће и четврто дијете у породици у зависности од материјалног положаја породице, распореда рођења и узраста дјеце.

Право на додатак на дјецу остварује се до навршених 15 година живота дјетета уколико се налази на редовном школовању.

Независно од материјалног положаја и без обзира на ред рођења дјетета право на додатак на дјецу се остварује за дјецу и то:

– дијете под старатељством, најдуже до 18 година живота;

– дијете које остварује право на додатак за помоћ и његу другог лица по рјешењу надлежног органа, до навршених 18 година, а уколико је на редовном школовању најдуже до 26 године живота;

– дијете чији родитељ односно усвојитељ остварује право на новчану помоћ по рјешењу надлежног органа, до навршених 18 година живота, а уколико је на редовном школовању најдуже до 26 године живота;

– дијете узраста до три године, уколико је дјетету према налазу овлашћеног доктора медицине, узимајући у обзир налаз комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце са сметњама у развоју, потребна појачана њега.

Висина додатка на дјецу за 2018. годину износи:

  • за друго и четврто дијете – 35,55 КМ
  • за треће дијете – 71,10 КМ
  • за дјецу која право остварују независно од материјалног положаја и без обзира на ред рођења – 90,85 КМ

 

Материјални услови (мјесечни приходи по члану породице) – цензуси за остваривање права на додатак на дјецу су:

  • за породицу са двоје дјеце – 79,00 КМ
  • за породицу са троје дјеце – 82,95 КМ
  • за породицу са четворо дјеце – 90,85 КМ.

Каталошка вриједност процијењене покретне имовине (аутомобил, радна машина и др.) не прелази износ 5.135,00 КМ.

Право на додатак на дјецу се признаје на период 12 мјесеци уз обавезу подношења новог захтјева са потребном документацијом за продужетак наведеног права, најкасније 30 дана прије истека периода до када је право признато рјешењем првостепеног органа. Ново рјешење за продужетак права се не доноси ако су испуњени услови за наставак коришћења права, изузев у случајевима када су настале промјене које имају утицаја на даље коришћење права.

Захтјев за остваривање права на додатак на дјецу и наставак или продужетак коришћења права, уз потребну документацију, подноси се на Обрасцу ДД-1.

По захтјеву за признавање права одлучује центар за социјални рад / служба на чијем подручју подносилац захтјева им пребивалиште, односно дозволу за боравак странаца.

 

Образац захтјева за додатак на дјецу

Изјава о члановима заједничког домаћинства – кућна листа