Матерински додатак

Ово право остварује незапослена мајка, односно друго лице у складу са Законом, у трајању од 12 мјесеци, а за близанце и свако треће и наредно дијете у трајању од 18 мјесеци.

Право на матерински додатак може остварити мајка под условом:

– да има пребивалиште у Републици најмање годину дана прије рођења дјетета и

– да је незапослена у периоду од шест мјесеци прије рођења дјетета.

Право на матерински додатак може остварити и мајка која је страни држављанин под условом:

– да има стални или привремени боравак у Републици;

– да је незапослена шест мјесеци прије рођења дјетета;

– да није корисник права по истом основу у држави чији је држављанин.

Матерински додатак се остварује у новчаном износу од 405,00 КМ.

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК

 

Захтјев за остваривање права са приложеном потребном документацијом подоноси се у року од 30 дана од дана рођења дјетета на попуњеном Обрасцу МД-1.

По захтјеву за признавање права одлучује центар за социјални рад / служба на чијем подручју подносилац захтјева има пребивалиште, односно дозволу за боравак странаца.

Подоносилац захјева (мајка или друго лице) која није у могућности да из објективних разлога уз попуњени захтјев за остваривање права на матерински додатак (Образац МД-1) приложи сву наведену потребну документацију, може у року прописаном Законом првостепеном органу, поштом или непосредно поднијети захтјев (непотпун) уз обавезу првостепеног органа да исти заприми.

Подносилац захтјева који је послао поштом или непосредно предао непотпун захтјев првостепеном органу, дужан је у законском року или у накнадном року који му одреди првостепени орган, доставити документацију која није приложена уз захтјев.

Првостепени орган ће непотпуне захтјеве рјешавати на начин и поступак прописан Законом о општем управном поступку.

Образац захтјева за матерински додатак

Изјава о члановима заједничког домаћинства – кућна листа