Рефундација НП за вријеме ½ радног времена ради појачане његе дјетета са сметњама у развоју

Право на рефундацију накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и бриге о дјетету са сметњама у развоју има корисник права на рефундацију и то:

– Послодавац;

– Предузетник;

– Лице које у виду основног занимања обавља професионалну самосталну дјелатност.

Услови за признавање права на рефундацију по рјешењу су:

– регистрација корисника права или његовог организационог дијела у Пореској управи Републике Српске, као уплатиоца доприноса и лица које користи рад са половином пуног радног времена, као обвезника доприноса (Образац ПД3100 Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса);

– редовна уплата доприноса за дјечју заштиту за родитеља, односно друго лице у складу са Законом, коме је признато право на рад са половином радног времена и за све запослене раднике;

– рјешење Министарства финансија или Пореске управе РС о одгођеном плаћању пореског дуга;

– редовна исплата плате родитељу, односно другом лицу у складу са Законом, који користи право;

– налаз овлашћене здравствене установе о потреби појачане његе и бриге за дијете са сметњама у развоју;

– рјешење корисника права на рефундацију (послодавца) о одобравању рада са половином пуног радног времена запосленог родитеља.

Захтјев за признавање права за рефундацију исплаћене накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и бриге за дијете са сметњама у развоју са потребном документацијом, корисник права подноси првостепеном органу у току коришћења рада са половином радног времена на обрасцу РПР-2. Захтјев за рефундацију (требовање) за један или више мјесеци подноси се првостепеном органу након исплате плате са потребном документацијом на Обрасцу ТР-РПР-2.

По захтјеву за остваривање права одлучује центар/ служба према сједишту корисника права на рефундацију (послодавца односно његовог организационог дијела, предузетника или лица које у виду основног занимања обавља професионалну дјеланост) и који су регистровани у Пореској управи РС као уплатиоци доприноса, а лице које користи рад са половином пуног радног времена као обвезник доприноса.

Образац РПР-2

Образац ТР-РПР-2