Права у социјалној заштити

Законом о социјалној заштити у Републици Српској утврђена су права у социјалној заштити (новчана помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју, смјештај у установу, збрињавање у хранитељску породицу, помоћ и њега у кући, дневно збрињавање, једнократна новчана помоћ и савјетовање).

Приоритетно, наведена права у социјалној заштити остварују лица која су неспособна за рад, а која су без властитих прихода и прихода породице, као и подршке сродника, те лица која су због свог физичког и здравственог стања зависна од помоћи друге особе, као и она лица која се из неког специфичног разлога нађу у стању социјалне потребе.

 • Права у социјалној заштити
 • новчана помоћ,
 • додатак за помоћ и његу другог лица,
 • подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју,
 • смјештај у установу,
 • збрињавање у хранитељску породицу,
 • једнократна новчана помоћ и
 • савјетовање.
 • Новчана помоћ

Новчана помоћ је право које може остварити појединац неспособан за рад, као и породица у цјелини чији чланови нису способни за рад, који нема властитих прихода или чији су укупни приходи за издржавање испод нивоа новчане помоћи, утврђене овим законом, који нема вишак стамбеног простора, који нема другу имовину из чије се вриједности могу осигурати средства за издржавање, који нема сроднике који имају обавезу да га издржавају, у складу са Породичним законом, или ако ти сродници због инвалидности и друге објективне спријечености нису у могућности и способни да га издржавају и извршавају обавезу издржавања.

Новчана помоћ служи за задовољавање основних животних потреба.

Корисник новчане пoмоћи може бити појединац, чланови породице или породица у цјелини.

Новчана помоћ се исплаћује мјесечно, а основица за утврђивање висине новчане помоћи у текућој години је просјечна нето плата у Републици Српској, остварена у претходној години. Висина новчане помоћи утврђује се зависно од броја чланова породице, у проценту од утврђене основице:

 • За појединца 15% од основице,
 • За породицу са два члана 20% од основице,
 • За породицу са три члана 24% од основице,
 • За породицу са четири члана 27% од основице,
 • За породицу са пет и више чланова 30% од основице.
 • Додатак за помоћ и његу другог лица

Право на додатак за помоћ и његу другог лица има лице старије од три године којем је због тјелесних, менталних, чулних поремећаја, изражених промјена у здравственом стању, неопходна стална помоћ и њега другог лица, под условом да ово право не може остварити по другом основу и не може користити право на смјештај у установи социјалне заштите, као и лица која су потпуно или дјелимично зависна од помоћи и његе другог лица у задовољавању основних животних и физиолошких потреба.

Додатак за помоћ и његу другог лица признаје се на основу налаза и мишљења стручних комисија. Висина додатка за помоћ и његу другог лица обрачунава се у проценту од просјечне нето плате остварене у Републици Српској у претходној години износи:

 • 20% од основице за лице које цјелодневно и у потпуности зависи од другог лица у задовољавању основних животних и физиолошких потреба, и које није у могућности да уз употребу било којих помагала само задовољи те потребе и
 • 10% од основице за лице којем је неопходна дјелимична помоћ другог лица и задовољавању основних животних и физиолошких потреба.
 • Подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју

Право на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју имају дјеца и омладина са физичким, менталним, чулним и комбинованим сметњама у развоју, код којих је извршена процјена потреба и усмјеравање дјеце и омладине, а која су послије завршене основне школе, а најкасније до навршене 30. године живота, укључена у процес образовања, а то право не могу остварити по другом основу.

Ово право се остварује у виду накнада за: трошкове смјештаја и трошкове градског, односно међуградског превоза у висини износа цијене мјесечне карте. Дјеци и омладини, упућеној на образовање ван мјеста пребивалишта, осим претходно наведених трошкова, признају се трошкови превоза до мјеста пребивалишта једном мјесечно, у висини стварних трошкова најниже цијене карте јавног саобраћаја.

 • Смјештај у установу

Смјештај у установу подразумијева збрињавање у установу социјалне заштите и у другу установу која се налази ван система социјалне заштите, а примјерена је и испуњава услове за збрињавање корисника социјалне заштите.

Смјештај у установу социјалне заштите остварује се избором и упућивањем корисника у одговарајућу установу у којој су обезбијеђени становање, исхрана, одијевање,њега, помоћ, брига, васпитање и образовање, оспособљавање за привређивање, радне, културно-забавне, рекреативно-рехабилитационе активности, здравствена заштита и друге услуге, а смјештај се врши на основу рјешења надлежног Центра за социјални рад и уговора о смјештају, који  закључују установа за смјештај и надлежни Центар за социјални рад.

 • Збрињавање у хранитељску породицу

Збрињавање у хранитељску породицу је облик збрињавања корисника у породицу која му обезбјеђује задовољавање основних животних потреба, која брине о личности корисника и помаже му у остваривању његових права и извршавању обавеза. Право на збрињавање у хранитељску породицу има лице које, у складу са Законом о социјалној заштити Републике Српске, има право на смјештај у установу.

Хранитељска породица је породица са једним или више пунољетних лица која се баве услугама збрињавања дјеце или пунољетних лица, за коју је извршена процјена и оспособљавање за хранитељство, која испуњава прописане услове и остварује накнаду за своје пружене услуге.

У хранитељску породицу може се збринути највише троје дјеце, односно двоје дјеце са инвалидитетом, с тим да укупан број дјеце, која живе у породици хранитеља, рачунајући и дјецу хранитеља, не може бити већи од петоро дјеце.

Међусобни односи Центра за социјални рад и хранитељске породице, у којој се збрињава корисник, уређују се уговором на основу рјешења о збрињавању, које доноси надлежни Центар.

 • Једнократна новчана помоћ

Право на једнократну новчану помоћ обезбјеђује се појединцу, члановима породице или породици у цјелини (дијете и пунољетно лице), који се тренутно нађу у стању социјалне потребе због сиромаштва, претрпљене елементарне непогоде, ратног страдања, избјеглиштва, миграције, репатријација, смрти једног или више чланова породице, дуготрајног лијечења, отпуста из установе или других непредвиђених околности и издржавања казне(пунољетна лица).

 • Савјетовање

Савјетовање је системска и програмирана стручна помоћ коју реализују стручни радници примјеном метода социјалног рада и других друштвено-хуманистичких наука, а чија је сврха помоћ појединцу, члановима породице или породици у цјелини у развијању, допуњавању, очувању и побољшању властитих социјалних могућности, а у случају болести, старости, инвалидности, незапослености, смрти блиских лица, проблема у васпитању дјеце и у односима родитеља и дјеце, проблема ризичних понашања дјеце и омладине, проблема брачних и ванбрачних односа, закључењу брака, насиља у породици, укључивања у свакодневни живот након дужег боравка у институцијама, остваривања појединих социјалних права, те у другим неповољним социјалним околностима и кризним ситуацијама. Савјетовање се спроводи на основу процјене укупних потреба корисника.

Потребна документација за остваривање права у социјалној заштити

Новчана помоћ

– захтјев за остваривање права,
– фотокопија личне карте и пријава мјеста боравка,
– извод из матичне књиге рођених,
– изјава о заједничком домаћинству (кућна листа),
– увјерење о радном статусу,
– увјерење Катастра и
– увјерење из грунта – ЗК.

Додатак за помоћ и његу другог лица

-захтјев за остваривање права,
-фотокопија личне карте,
-налаз и мишљење породичног љекара – П4 образац,
-налаз и мишљење љекара специјалисте,
-пријава мјеста боравка,
-родни лист и
-копија текућег рачуна.

Смјештај у установу

– захтјев за остваривање права,
– фотокопија личне карте,
– извод из матичне књиге рођених,
– изјава о заједничком домаћинству (кућналиста),
– увјерење о материјалном статусу,
– комплетна медицинска документација,
– подаци о имовини и
– подаци о сродницима.

Збрињавање у хранитељску породицу

– захтјев за остваривање права,
– фотокопија личне карте корисника и хранитеља,
– извод из матичне књиге рођених,
– изјава о заједничком домаћинству,
– увјерење о материјалном статусу корисника,
– увјерење о материјалном статусу хранитеља,
– налаз или увјерење о здравственом стању (мишљење породичног љекара или,налаз и мишљење љекара специјалисте) и
– извод из МКУ(за дјецу без родитеља).

Једнократна новчана помоћ

– захтјев за остваривање права,
– фотокопија личне карте,
– изјава о заједничком домаћинству( кућна листа),
– доказ о материјалном и радном статусу за све чланове домаћинства,
– медицинска документација и
–  копија текућег рачуна.

Савјетовање

– захтјев за остваривање права.

 • Проширена права

Поред права утврђених Законом о социјалној заштити (“Службенигласник Републике Српске”,број: 37/12) јединица локалне самоуправе својом одлуком, у складу са потребама становништва, може да утврди и друга права и услуге, услове и критеријуме за њихово остваривање. Сходно наведеном, а према члану 11. Поменутог Закона, поширена права и услуге су: помоћ у збрињавању пунољетних лица након напуштања установа или хранитељских породица, једнократне помоћи у натури, помоћ у васпитању и образовању дјеце са сметњама у развоју (трошкови превоза), субвенционисање комуналних трошкова сиромашним породицама, трошкови сахране корисника права из овог закона као и друга права и услуге према потребама јединице локалне самоуправе.