20.3 C
Lukavica

ЈАВНИ ПОЗИВ за кориштење средстава за унапређивање пољопривредне производње

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за кориштење средстава за унапређивање пољопривредне производње на подручју општине Источна Илиџа

 

Општина Источна Илиџа расписује Јавни позив за унапређивање пољопривредне производње за 2020. годину.

Право за добијање неповратних средстава имају:

 • физичка лица са пребивалиштем на општини Источна Илиџа која се баве пољопривредном производњом на општини Источна Илиџа.

Сви заинтересовани корисници морају да благовремено поднесу пријаву и испуне услове из Плана подстицаја што се утврђује записником Комисије. 

Додјела неповратних новчаних средстава вршиће се за:

 1. производња поврћа у заштићеним просторима

 додјела неповратних новчаних средства додјељиваће се у висини фискалних рачуна а максимално:

 • 400,00 КМ за куповину пластеника површине 50 м2
 • 800,00 КМ за куповину пластеника површине 100 м2.

2. набавку пољопривредне механизације и опреме

 • подстицајна средства за набавку нове пољопривредне механизације односно опреме утврђују се у висини до 40 % од инвестираних средстава и не могу бити већа од 2.000,00 КМ. 

3. подизање засада дрвенастог воћа (додјела ће се вршити преко изабраног  добављача)

 • 80 садница по дунуму за јабуку, крушку, шљиву, вишњу, трешњу;
 • 70 садница по дунуму за лијеску;
 • 40 садница по дунуму за орах.

4. субвенцију за продато јагодичасто воће (јагоде, малине, купине, боровнице и ароније)

 • Малине 0,30 км/кг
 • Јагоде 0,15 км/кг
 • Купине 0,10 км/кг
 • Боровнице 0,30 км/кг
 • Ароније 0,20 км/кг

5. производњу меркантилног кромпира

–     за 1 000 мкромпира 200,00 КМ (максимално  200 кг/дунум).

 1. за развој сточарства

–     за остављено једно ново музно грло 1000,00 КМ.

 1. подстицај за развој пчеларства (куповина нових друштава)

      –     максимална средства по једном кориснику  су 200,00 КМ

 1.      подстицај за произодњу конзумних јаја

            4,00 КМ по једној коки-носиљи

 1. Набавка садног материјала за социјално угрожене категорије

Уз пријаву за подстицаје приложити:

 • План развоја пољопривредне производње;
 • ЦИПС-ова пријава подносиоца захтјева;
 • Доказ о власништву земљишта или уговор о закупу земљишта;

(ако земљиште није на подносиоцу захтјева већ на неком од осталих чланова домаћинства

потребно је приложити кућну листу о заједничком домаћинству);

 • Фискални рачун о набављеном репроматеријалу, механизацији (опреми) у 2020. години уз потписану овјерену фактуру која гласи на име подносиоца захтјева или купопродајни уговор (осим за мјере 3 и 9);
 • Изјаву да купљену механизацију (опрему и музне краве) неће отуђити у наредне три године, као и да дозвољава редовну контролу и надзор Комисије за додјелу и контролу неповратних средстава за развој пољопривреде (само за мјере 2 и 6);
 • Потврду од стране ветеринарске установе о здравственом стању на којој ће бити наведен и број пиленки (само за мјеру 8)
 • Робно-аналитичка картица или документ евиденције дневног откупа производа на којем је назначена количина и вријеме откупљене робе (само за мјеру број 4);
 • Доказ о измиреним пореским обавезама за 2019. годину (порез на непокретности-копија уплатнице);
 • Копија картице текућег рачуна.

Пријаве са потребном документацијом доставити на протокол Општине или путем поште на сљедећу адресу:

Општина Источна Илиџа

Војводе Радомира Путника број 2

71123 Источно Сарајево

Са назнаком „За јавни позив“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Јавни позив остаје отворен до истека планираних средстава,  а биће објављен у дневном листу, на Web страници Општине и огласној табли Општине.

Напомена: У случају великог броја заинтересованих корисника планирана средства по кориснику могу бити мања од наведених у Плану, а све у циљу реализовања свих примљених захтјева.

Образце за пријављивање можете наћи на web странци Општине Источна Илиџа www.istocnailidza.net, у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Источна Илиџа канцеларија 14 и 15 или у шалтер сали Општине.

Износ подстицаја по једном домаћинству не може бити већи од 2.000,00 КМ.

Приликом додјеле подстицајних средстава под једнаким условима предност ће имати пољопривредни произвођачи – чланови породица погинулих бораца, РВИ и демобилисаних бораца ВРС, цивилне жртве рата.

Ако се планирана средства не буду једнако трошила, средства ће се преливати по потреби и на тај начин  рационално искориштавати.

Напомена: Право на подстицај неће имати они пољопривредни произвођачи који имају неизмирених обавеза према општини Источна Илиџа.

За све додатне информације контакт телефон je 057/316-026.

Захтјеве и план развоја пољопривредне производње производње можете преузети овдје:

Захтјев за пластенике

Захтјев за подстицај производње кромпира

Захтјев за пчеларство

Захтјев за субвенцију производње јагодичастог воћа

Захтјев за суфинанисрање куповине механизације и опреме

Захтјев за додјелу садница дрвенастог воћа

Захтјев за додјелу новчаних средстава (краве-теле)

Захтјев (коке носиље)

ПЛАН развоја пољопривредне производње

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Маринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ