Број: 02-012-278/21.                                                        ПРИЈЕДЛОГ                    Источна Илиџа: 18.02.2021. године. 

 

На основу члана 82. и 84. Пословника о раду Скупштине Општине Источна Илиџа (”Службене новине града Источно Сарајево”, број: 27/07., 18/08. и 31/09.), предсједник Скупштине општине Источна Илиџа:

САЗИВА

II РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА која ће се одржати дана 26.02.2021. године (петак) са почетком у 10,00 часова у сали Општине Источна Илиџа, те Вас ПОЗИВАМО да истој присуствујете.

За II редовну сједницу Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

 ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са I Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа и наставака I Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.
 2. Усвајање Статута скупштине општине Источна Илиџа
 3. Усвајање Етичког кодекса за изабрана и именована лица општине Источна Илиџа
 4. Информација о раду Завода за запошљавање за период 01.01.2020. године-31.12.2020. године
 5. Информација о раду Борачке организације за период 01.01.2019. године-31.12.2019. године
 6. Информација о раду Полицијске станице Источна Илиџа за период 01.01.2020. године-31.12.2020. године.
 7. Информација о рјешавању предмета у управном поступку у Општинској управи општинеИсточна Илиџа у периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године.
 8. Информација о стању у области информисања у општини Источна Илиџа.
 9. Информација о студији изводљивости формирања ЈКП ”Водовод и канализација” на подручју општине Источна Илиџа
 10. Смјернице за превенцију сексуалног и родно заснованог узнемиравања
 11. Одлука о утврђивању листе стручњака
 12. Одлука о приступању израде Стратегије развоја општине Источна Илиџа за период 2021-2030. године
 13. Одлука о приступању изради Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП) за општину Источна Илиџа
 14. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине Општине Источна Илиџа
 15. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање секретара Скупштине општине Источна Илиџа
 16. Одлука о о именовању чланова Комисије за избор за провођење поступка по јавном огласу за избор и именовање секретара Скупштине општине Источна Илиџа
 17. Одлука о разрјешењу директора Центра за социјални рад општине Источна Илиџа
 18. Одлука о именовању в.д. директора Центра за социјални рад општине Источна Илиџа
 19. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање  директора ЈУ Центра за социјални рад Источна Илиџа
 20. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Центра за социјални рад Источна Илиџа
 21. Одлука о о именовању чланова Комисије за избор за провођење поступка по јавном огласу за избор и именовање директора ЈУ Центра за социјални рад Источна Илиџа
 22. Одлука о оснивању Културног центра Источна Илиџа
 23. Одлука о повјеравању послова
 24. Одлука о висини оснивачког улога
 25. Одлука о именовању в.д. директора Културног центра Источна Илиџа
 26. Одлука о именовању в.д. чланова Управног одбора Културног центра Источна Илиџа
 27. Одлука о оснивању Спортско рекреативног центра Источна Илиџа
 28. Одлука о повјеравању послова
 29. Одлука о висини оснивачког улога
 30. Одлука о именовању в.д. директора Спортско рекреативног центра Источна Илиџа
 31. Одлука о именовању в.д. чланова Управног одбора Спортско рекреативног центра Источна Илиџа
 32. Одлука о оснивању Туристичке организације Источна Илиџа
 33. Одлука о повјеравању послова
 34. Одлука о висини оснивачког улога
 35. Одлука о именовању в.д. директора Туристичке организације Источна Илиџа
 36. Одлука о именовању в.д. чланова Управног одбора Туристичке организације Источна Илиџа
 37. Одлука о оснивању Јавног предузећа Услужни сервис д. Источна Илиџа
 38. Одлука о повјеравању послова
 39. Одлука о висини оснивачког улога
 40. Одлука о приступању изради Плана управљања отпадом за општину Источна Илиџа
 41. Одлука о давању сагласности за расписивање лицитацијe за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта локалитет Павловац
 42. Одлука о давању сагласности за расписивање лицитацијe за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта локалитет Павловац
 43. Одлука о измјени и допуни Одлуке о давању сагласности за продају објекта у власништву општине Источна Илиџа
 44. Одлука о приступању изради Регулационог плана ”Бијело поље-центар”
 45. Одлука о приступању изради Регулационог плана ”ГП ПУТ”
 46. Одлука о приступању изради Регулационог плана ”Дио улице доктора Миодрага Лазића”
 47. Одлука о приступању изради Регулационог плана ”Источна Илиџа-центар”.
 48. Одлука о приступању изради Регулационог плана ”Храстови-Добриња 1”.
 49. Одлука о мјерама заштите од пољске штете и спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту
 50. Програм коришћења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе
 51. Одлука о расподјели и утрошку средстава од концесионе накнаде за 2021. годину.
 52. Годишњи план утрошка средстава од водне накнаде за 2021. годину
 53. Одборничка питања.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                  ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

  Раде Ћосовић