27.9 C
Lukavica

Јавни оглас – Општинска изборна комисија

На основу  члана 2.13 став (1) тачка 3. Изборног закона БиХ(“Службени гласник Босне и Херцеговине”  бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), а у вези с чланом 11. Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр.27/22), општинска изборна комисија Источна Илиџа расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

За избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата

I.  Објављује се Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова и /или замјеника чланова бирачких одбора на бирачким мјестима, чланова мобилног тима и чланова тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата.

II.   Услови за именовање:

Општи услови:

1.  Пријављени кандидат је особа с правом гласа.

2.  За члана бирачког одбора не може бити именовано лице (члан 2.3.Изборног закона БиХ) :

1.  које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а  Изборног закона БиХ;

2.  које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);

3.  које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став  (4) Изборног закона;

4.  које је кандидат за изборе за било који ниво власти (на Општим изборима 2018. и Локалним изборима 2020. године); и

5.  којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Посебни услови:

–    да има најмање завршену средњу школу, односно III, IV. или V. степен стручне спреме;

–    да има пријављено пребивалиште у општини/граду за коју је објављен јавни позив.

III.  Потребна документација:

1.  пријава на јавни оглас (попуњен образац СГ-3),

IV.  Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријаваје двадесет (20) дана од дана објавејавног огласа на огласној плочи општине/града, на интернет-страници општине/града и средствима јавног информисања (локални радио, штампани медији).

V.   Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи општинска комисија општине.

VI.  Остале информације

Образац пријаве кандидати могу преузети у сједишту општинске изборне комисије или на интернет-страници општине.

Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште изборне комисије са назнаком:

Општинска изборна комисија Источна Илиџа,

Адреса:Улица Војводе Радомира Путника бр.2.

„Пријава на јавни оглас за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора-не отварати“.

Кандидати ће, ако изборна комисија затражи, доставити доказе о квалификацији и испуњавању услова из јавног огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве изборна комисија неће узети у разматрање.

Предсједник ОИК

 Мирослав Јањић

Број:02-013-8/22

Источна Илиџа 17.05.2022.године

https://istocnailidza.net/wp-content/uploads/2022/05/Резервни-списак-изјава.pdf

https://istocnailidza.net/wp-content/uploads/2022/05/Резервни-списак-јавни-оглас.pdf

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ