18.5 C
Lukavica

Јавни позив заједницама етажних власника стамбених зграда за суфинансирање пројеката ЗЕВ-а на подручју општине Источна Илиџа

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏА

НАЧЕЛНИК

Број: 01-012-1549/22

Источна Илиџа, 15.09.2022.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/12) и члана 88. Статута општине Источна Илиџа ( „Службене новине града Источно Сарајево“ број: 04/21) начелник општине Источна Илиџа расписује:

Ј А В Н И   П О З И В

заједницама етажних власника стамбених зграда за суфинансирање пројеката Заједница етажних власника на подручју општине Источна Илиџа

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Циљ Јавног позива је пружање помоћи грађанима у остваривању њихове законом утврђене обавезе за финансирање инвестиционог одржавања зграда, чиме се спрјечава или отклања опасност по живот и здравље људи, обезбјеђује сигурност корисника зграда и околине.  Општина Источна Илиџа расписује Јавни позив за суфинансирање пројеката Заједница етажних власника  на територији општине Источна Илиџа. Предност имају  Заједнице које имају потписан уговор о одржавању са Јавним предузећем ,,Услужни сервисˮ а.д. Источна Илиџа. Јавни позив односи се на двије врсте пројеката.

Заједнице које нису регистроване у надлежном општинском органу, односно гдје је привремени управник ЈП ,,Услужни сервисˮ а.д.  Источна Илиџа, потребно је да прикупе 51% потписа станара и да поднесу инцијативу ЈП ,,Услужни сервисˮ а.д. Источна Илиџа за пројекат.

II ВРСТЕ ПРОЈЕКАТА И ОБИМ СУФИНАНСИРАЊА


Велики пројекти од 10.000,00 КМ до 30.000,00 КМ  односе се на радове на санацији фасада и кровнопокривачких радова и друге радове које Заједница етажних власника кандидује. Ова средства односе се на дио трошкова радова на стамбеним зградама уз учешће Заједница етажних власника у минималном износу од 50%.

 Мали пројекти до 1.500,00 КМ  односе се на суфинансирање пројеката (завршне радове у грађевинарству, набавку опреме и технике, противпожарне заштите и друге пројекте уз минимално учешће ЗЕВ-а од 50 %). Предмјер и предрачун за ове пројекте издаје ЈП ,,Услужни сервисˮ а.д. Источна Илиџа. Набавка опреме која се уклапа у ову врсту пројеката врше Заједнице етажних власника.

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Захтјев овјерен печатом Заједнице етажних власника стамбене зграде, потписан од стране лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника.

2. Потврду или уговор потписан између Јавног предузећа ,,Услужни сервисˮ а.д. Источна Илиџа и ЗЕВ-а.

3. Предмјер и предрачун радова са ПДВ-ом издат од овлаштене фирме или предузећа (за мале пројекте предрачун и предмјер радова издаје ЈП ,,Услужни сервисˮ а.д. Источна Илиџа).

4. Пројекат (за велике пројекте од 10.000,00 до 30.000,00 КМ урађен од овлаштеног пројектног бироа за предвиђене врсте  радова, кров, фасада и др.). Документација за санацију фасаде и кровног покривача мора да садржи: технички опис (опис објекта, локације,  димензије, спратност бруто површина, фасадног омотача / кровопокривача, број станова и друго).

5. Извод из банке о постајању 50 % средстава  за суфинансирање пројекта, или овјерена изјава овлаштеног лица за заступање да ће одређена финансијска средства бити на рачуну до одређеног временског рока.

6. Копија жиро-рачуна (за регистровани ЗЕВ).

7. Копија рјешења о оснивању ЗЕВ-а.

8. За пројекте у стамбеним зградама у којима је општина Источна Илиџа одредила ЈП ,,Услужни сервисˮ а.д. Источна Илиџа као привременог управника потребно је да се уз захтјев преда и 51 % потписа као сагласност станара да се у њиховој Заједници проведе одређени пројекат ( потребно је да имају акумулиран довољан износ новчаних средстава).

IV ПРИЈАВЕ

Пријава на Јавни позив подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и цивилну заштиту у згради општине Источна Илиџа (канцеларија број 10.), улица Војводе Радомира Путника бр. 2. или на web страници општине www.istocnailidza.net.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично у пријемној канцеларији (матични уред) општинске управе сваким радним даном од понедјељка до петка, у периоду од 7.30 до 15.00 часова (четвртком до 17.00 часова), или поштом на адресу: општина Источна Илиџа, Војводе Радомира Путника бр. 2. 71123 Источна Илиџа, са назнаком Јавни позив за суфинансирање пројеката ЗЕВ-а, Одјељењу за стамбено-комуналне послове и цивилну заштиту (потребну документацију предати у затвореној коверти са назнаком не отварати). Све потврде, изјаве и друга документа морају бити издата и овјерена у периоду од 15.09.2022. до 15.10.2022.

V РОК ЗА ПРИЈАВУ

 Јавни позив отворен је до 15.10.2022. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Захтјев можете преузети ОВДЈЕ.  

                                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                       Маринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ