14.1 C
Lukavica

Закључак којим се дефинишу нерадни дани на подручју Источне Илиџе за вријеме републичких празника

Број: 01-023-854/22

Датум, 27.12.2022. године

На основу члана 26. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ број: 105/19), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: (117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19), Одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа број: 02-023-1108/09 од 29.12.2009. године, Одлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа 02-023-70/10 од 02.06.2010. године, Одлуке о измјени Одлуке о одређивању радног времена предузетницима и правним лицима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 06/20) и члана 88. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 04/21) Начелник општине д о н о с и :

З А К Љ У Ч А К

 I

На дан републичког празника 1. јaнуара 2023. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде само пекаре, апотеке и радње погребном опремом.

На дан 2. јануара 2023. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде сви занатско предузетнички и трговински објекти најдуже до 12:00 часова.

                                                                       II

На дан републичког празника 9. јaнуара 2023. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде само пекаре, апотеке и радње погребном опремом..

                                                                             III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

  1. Начелнику Општине                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
  2. Одјељењу за привреду

и друштвене дјелатности

  • Инспекција Града И. Сарајево                                               Маринко Божовић
  • Комунална полиција
  • Огласна плоча

а/а                                                                  

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ