14 C
Lukavica

Јавни конкурс за избор и именовања чланова управних и надзорних одбора установа и предузећа чији је оснивач или суоснивач општина Источна Илиџа

Источна Илиџа,28.12.2022. године                      

     На основу члана  8. Закона о министарским, владиним  и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“број: 25/03, 41/03 и 104/16), члана 16. Закон о систему јавних служби(„Службени гласник Републике Српске“број: 68/07, 109/12 и 44/16),      Одлуке о утврђивању критерија за избор и именовања чланова Управних и Надзорних одбора  установа и предузећа чији је оснивач или суоснивач општина Источна Илиџа (”Службене новине града Источно Сарајево”, број: 21/22.) ,члана 36. и члана 87. Статута општине Источна Илиџа (”Службене новине града Источно Сарајево”, број: 4/21), Скупштина општине Источна Илиџа, расписује:

                                                                 ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовања чланова именовања чланова Управних и Надзорних одбора         установа и предузећа чији је оснивач или суоснивач општина Источна Илиџа

         I – Скупштина општине Источна Илиџа расписује Јавни конкурс за избор и именовање члановаУправних и Надзорних одбора установа и предузећа чији је оснивач или суоснивач општина Источна Илиџа.      

 1. три  члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Источна Илиџа
 2. три  члана Управног одбора ЈЗУ„Дом здравља“ Источно Сарајево
 3. три члана Управног одбора Јавне установе„Спортско рекреативни центар“ Источна Илиџа
 4. три  члана Управног одбора Јавне установе Центар за културу и информисање Источна Илиџа
 5. три  члана Надзорног одбора ЈП“Аутобуска станица“ Источно Сарајево д.о.о. Источна Илиџа.

      II – ОПИС ПОСЛОВА

              Чланови управнихи надзорних одбора  обављају послове у складу са законом и статутима јавних установа и предузећа.       

      III – ОПШТИ УСЛОВИ

              Општи услови за кандидате су:

                1.    да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине

 •  да су старији од 18 година
 •  да имају општу здравствену способност
 •    да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање

   шест мјесеци или за кривична дјела која их чине неподобним за вршење

                         дужности

 •    да се против кандидата не води кривични поступак
 •    да нису отпуштани из органа управе као резултат дисциплинске мјере на

         било ком нивоу власти у БиХ три године прије објављивања Конкурса

                         да се на њих не односи члан 9. тачка 1. Устава БИХ

IV- ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 1.   Посебни услови за избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ Центар за

         социјални рад Источна Илиџа

 •  висока стручна спрема
 •  најмање једна (1) година радног искуства
 •  познавање дјелатности које установа обавља
 • способност у обављању истих или сличних функција у претходном периоду
 • познавање садржаја рада и начина рада управних одбора
 • да не постоји сукоб интереса у вршењу функције у смислу Закона о сукобу

      интереса у институцијама власти у БиХ.

     2.1.   Посебни услови за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља“  

              Источно Сарајево

 • висока стручна спрема
 • најмање једна (1) година радног искуства
 • познавање дјелатности које установа обавља
 • способност у обављању истих или сличних функција у претходном периоду
 • познавање садржаја рада и начина рада управних одбора
 • да не постоји сукоб интереса у вршењу функције у смислу Закона о сукобу интереса у институцијама власти у БиХ

     3.1. Посебни услови за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе 

          „Спортско   рекреативни центар“ Источна Илиџа 

 • висока стручна спрема
 • најмање једна (1) година радног искуства
 • познавање дјелатности које установа обавља
 • способност у обављању истих или сличних функција у претходном периоду
 • познавање садржаја рада и начина рада управних одбора
 • да не постоји сукоб интереса у вршењу функције у смислу Закона о сукобу интереса у институцијама власти у БиХ

4.1.    Посебни услови за избор и именовање чланова Управног одбора  Јавне установе  Центар  

          за културу и информисање Источна Илиџа

 • висока стручна спрема
 • најмање једна (1) година радног искуства
 • познавање дјелатности које установа обавља
 • способност у обављању истих или сличних функција у претходном периоду
 • познавање садржаја рада и начина рада управних одбора
 • да не постоји сукоб интереса у вршењу функције у смислу Закона о сукобу интереса у институцијама власти у БиХ
 •    Посебни услови за избор и именовање чланова Надзорног одбора ЈП“Аутобуска станица“

   Источно Сарајево д.о.о. Источна Илиџа

 • висока стручна спрема
 • најмање једна (1) година радног искуства
 • познавање дјелатности које установа обавља
 • способност у обављању истих или сличних функција у претходном периоду
 • познавање садржаја рада и начина рада надзорних одбора
 • да не постоји сукоб интереса у вршењу функције у смислу Закона о сукобу
 • интереса у институцијама власти у БиХ

V- ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 1. извод из матичне књиге рођених
 2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)
 3. овјерену копију дипломе о завршеној школској спреми,
 4. овјерену копију личне карте,
 5. доказ о радном искуству, односно досадашњем радном ангажовању
 6. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело односно да се против њих не води кривични поступак, (не старије од три мјесеца),
 7. потписану и од надлежних органа овјерену изјаву о испуњавању општих услова из подтачки 4 и 5 , тачке IV овог конкурса.
 8. доказ о општој здравственој способности доставиће само изабрани кандидати прије коначног именовања.

VIII – ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

  Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју-разговор, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

 Документа приложена уз пријаву на конкурс неће  се враћати кандидатима.

IX – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у  Службеном гласнику Републике Српске и дневном листу ”Еуро Блиц Републике Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Ако конкурс не буде објављен истовремно, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Пријаве на конкурс, могу се доставити лично или путем поште на адресу:

Скупштина општине Источна Илиџа, улица Војводе Радомира Путника бр. 2., 71123 Источна Илиџа, са назнаком КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР.

                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                                                        Раде Ћосовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ