14 C
Lukavica

Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Источна Илиџа

          

                   

     На основу члана  155. став (2) Закона о службеницима и намјештеницима  у органима јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“број: 97/16)   ,Одлуке о утврђивању критерија за избор и именовања (”Службене новине града Источно Сарајево”, број:21 /22.) ,члана 36. и члана 87. Статута општине Источна Илиџа (”Службене новине града Источно Сарајево”, број: 4/21), Скупштина општине Источна Илиџа, расписује:

                                                                 ЈАВНИ КОНКУРС

                         за избор и именовања чланова Одбора за жалбе општине Источна Илиџа

         I – Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Источна Илиџа ( у даљем тексту Одбор за жалбе)

         У Одбор се бирају предсједник и два члана.

         II – ОПИС ПОСЛОВА

              Одбор одлучује у другом степену по жалбама учесника јавног конкурса у поступку запошљавања у општинску управу, о жалбама које се односе на статусна питања службеника, као и у другим жалбама утврђеним законом.

        III-МАНДАТ

    Мандат предсједника и чланова Одбора за жалбе  је четири 4 (четири) године, с могућношћу поновног избора.

IV – ОПШТИ УСЛОВИ

Општи услови за кандидате су:

 1. да су држављани Босне и Херцеговине,
 2. да су старији од 18 година,
 3. да имају општу здравствену способност,
 4. да нису отпуштани из државне службе као резултат дисципланске мјере на било

               ком нивоу власти  у Босни  и Херцеговини или ентитетима у периоду од три године   

               прије објављивања конкурса,

 • да нису  у сукобу интереса, односно да не обављају дужност која је неспојива са дужношћу члана Одбора за жалбе општине Источна Илиџа,
 • да се против њих не води кривични поступак,
 • да се на њих не односи члан IX 1. Устава Босне  и Херцеговине.

       За предсједника  и члана  Одбора за жалбе не могу се именовати лица запослена у општинскојх управи.

V- ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 • да имају завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први
 • циклус студија са звањем  дипломирани  правник  и остварених  најмање  240  ЕЦТС бодова или еквивалент,
 • да имају најмање пет (5) година радног искуства у траженом степену образовања,
 • да имају положен стручни испит за рад у управи или положен правосудни испит,
 • доказани резултати на ранијим пословима и посједовање организационих способности

VII- ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 1. извод из матичне књиге рођених
 2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)
 3. овјерену копију дипломе о завршеној школској спреми,
 4. овјерену копију личне карте,
 5. доказ о радном искуству, односно досадашњем радном ангажовању
 6. биографију о кретању у служби,
 7. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело односно да се против њих не води кривични поступак, (не старије од три мјесеца),
 8. потписану и од надлежних органа овјерену изјаву о испуњавању општих услова из подтачки 4 и 5 , тачке IV овог конкурса.
 9. доказ о општој здравственој способности доставиће само изабрани кандидати прије коначног именовања.

VIII – ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

  Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју-разговор, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

 Документа приложена уз пријаву на конкурс неће  се враћати кандидатима.

IX – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у  Службеном гласнику Републике Српске и дневном листу ”Еуро Блиц Републике Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Ако конкурс не буде објављен истовремно, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Пријаве на конкурс, могу се доставити лично или путем поште на адресу:

Скупштина општине Источна Илиџа, улица Војводе Радомира Путника бр. 2., 71123 Источна Илиџа, са назнаком КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР.

                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                                                         Раде Ћосовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ