12.5 C
Lukavica

Конкурс за додјелу стипендија Општине Источна Илиџа студентима првог циклуса студија на јавним високошколским установама за школску 2022/2023. годину

Број: 01-023-336/23

Датум: 17.05.2023. године

На основу члана 10. Закона о студентском стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 63/21), члана 88. Статута оштине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број. 04/21), Одлуке о износу и броју стипендија студентима првог циклуса јавних високошколских установа за академску 2022/23. годину број: 01-023-335/23 од 12.05.2023. године, члана 3. Правилника о додјели студентских стипендија број: 01-023-489/21 од 29.07.2021. године и Одлуке о измени и допуни Правилника о додјели студентских стипендија број: 01-023-334/23 од 12.05.2023. године, Начелник општине Источна Илиџа расписује:

КОНКУРС

за додјелу стипендија Општине Источна Илиџа студентима првог циклуса

студија на јавним високошколским установама за школску 2022/23. годину

I

Расписује се конкурс за додјелу 50 стипендија сљедећим категоријама студената:

 1. успјешни студенти првог циклуса студија јавних високошколских установа

a) дефицитарна занимања (електротехнички факултет, медицински факултет, машински факултет, грађевински факултет, архитектонски факултет, фармацеутски факултет, филозофски факултет – студијски програм: математика и физика, математика и рачунарство, природно математички факултет).

б) остала занимања (остале јавне високошколске установе) ………………….49 стипендија

 •  ученику генерације средњих школа са подручја општине Источна Илиџа………………………………………………………………………………………………………….1 стипендија

Стипендије се додјељују према јединственој ранг-листи за наведене категорије студената.      

II

Општи услови за додјелу стипендија

Право учешћа на Конкурсу имају редовни студенти II и виших година студија првог циклуса јавних високошколских установа, са сталним пребивалиштем на подручју општине Источна Илиџа, за категорију успјешни студенти да нису обновили годину студија за коју конкуришу и да нису корисници стипендије другог органа.

      III

Посебни услови за додјелу стипендија

Поред општих услова наведених у тачки II овог конкурса, успјешни студенти који конкуришу за додјелу стипендија морају испуњавати и сљедећи посебни услов, за дефицитарна занимања да имају положене испите из предходних година студија са просјечном оцјеном 7,50 и више, а за остала занимања да имају положене испите из претходних година студија са просјечном оцјеном 8,50 и више.

      IV

Критеријуми за утврђивање ранг-листе студената за додјелу стипендије су:

 • успјех у предходним студијским годинама
 • уписна година студија
 • универзитет у коме похађају студије

      V

Потребна документа

Кандидати који конкуришу обавезни су доставити следеће документе у оригиналу или овјереној фотокопији не старијој од шест мјесеци:

 1. Уредно попуњен образац пријаве на конкурс за додјелу студентске стипендије
 2. Увјерење о пребивалиштву кандидата (CIPS) (овјерена копија)
 3. Потврду о статусу редовног студента (оргинал)
 4. Увјерење о  просјеку оцјена током студирања (оргинал)
 5. Потврду да не обнавља годину студија за коју конкурише (оргинал),
 6. Овјерену изјаву да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања       
 7. Фотокопију текућег рачуна и рачуна банке код које је рачун отворен

Кандидати који конкуришу за ученика генерације средњих школа обавезни су доставити следеће документе у оргиналу или овјереној фотокопији не старијој од шест мјесеци:

 1. Уредно попуњен образац пријаве на конкурс за додјелу студентске стипендије
 2. Увјерење о пребивалиштву кандидата (CIPS) (овјерена копија)
 3. Фотокопију текућег рачуна и рачуна банке код које је рачун отворен
 4. Потврду средње школе да је ученик генерације

VI

Пријаве са потребном документациом могу се доставити поштом на адресу: Општина Источна Илиџа Војводе Радомира Путника бр. 2, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, са назнаком: Комисији за стипендије или лично у пријемној канцеларији (Матични уред) Општинске управе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

VII

Kонкурс се објављује у једном дневном листу који излази на подручју Републике Српске, на Web страници општине (www.istocnailidza.net) и огласној табли Општинске управе.                                                                                

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у једном дневном листу који излази на подручју Републике Српске. Ранг-листа кандидата којима ће бити додијељене стипендије за 2023. годину биће објављена на Web страници Општине: www.istocnailidza.net  и огласној табли општине.

Достављено:                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 1.  Начелнику Општине                                                                               
 2. Одјељењу за привреду и                                                            Маринко Божовић

       друштвене дјелатности                                                                                                          

 1. Web страници Општине   
 2. Огласна табла oпштине                                                
 3. а/а

Правилник о додјели студентских стипендија можете преузети ОВДЈЕ 

Измјену и допуну Правилника о додјели студентских стипендија можете преузети ОВДЈЕ

Захтјев за додјелу студентских стипендија можете преузети ОВДЈЕ

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ