20.3 C
Lukavica

Дневни ред за 23. редовну сједницу Скупштине општине Источна Илиџа

Број: 02-012-809/23.
Источна Илиџа, 23.05.2023. године

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа (”Службене
новине града Источно Сарајево”, број: 9/21) ,предсједник Скупштине општине Источна Илиџа:

ПРИЈЕДЛОГ

САЗИВА

XXIII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА која ће се одржати дана 30.05.2023. године (уторак) са почетком у 09,00 часова у сали општине Источна Илиџа, те Вас ПОЗИВАМО да истој присуствујете.

За XXIII редовну сједницу Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине
општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи
ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање Записника са XXII (двадесет друге) редовне сједнице
 2. Приједлог Одлука које ступају на снагу даном доношења
 3. Информација о малољетничкој делинквенцији на подручју општине Источна
  Илиџа за период јануар – децембар 2022. године
 4. Информација о безбједности саобраћаја на подручју општине Источна Илиџа
 5. Информација о стању у области водснабдјевања и канализационе инфраструктуре
  у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године
 6. Информација о раду Пореске управе – Подручна јединица Источно Сарајево за
  период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године
 7. Информација о техничкој оспособљености , садашњем раду и плановима за
  развој примарне здравствене заштите у ЈЗУ Дому здравља“ Источно Сарајево“
 8. Извјештај о раду са Финансијским извјештајем Општинске борачке организације
  Илиџански борац“ за 2022. годину
 9. Извјештај о раду Удружењу пензионера општине Источна Илиџа за период 01.01.
 10. године до 31.12.2022.године
 11. Извјештај о раду општинске управе Источна Илиџа за период 1.јануар 2022.-
  31.12.2022.године
 12. Приједлог Одлуке о давању мишљења за утврђивање општег интереса на
  локалитету Добриња 1
 13. Приједлог Одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји
  неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом између
  општине Источна Илиџа и Шегало ( Исмет) Рефика из Источне Илиџе
 14. Приједлог Одлуке о замјени земљишта између општине Источна Илиџа и
  „Грађење“д.о.о. Пале
 15. Приједлог Одлуке о куповини пословног простора – Галерија Источна Илиџа
 16. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Бијело- поље-
  центар 1“
 17. Приједлог Одлуке о приступању изради Измјене и допуне Урбанистичког
  пројекта ШКРБИНО ПОЉЕ 1: „Трг Мирослава Берјана“
 18. Приједлог Одлуке о разрјешењу члана Савјета плана на праћењу израде
  Регулационих планова
 19. Приједлог Одлуке о именовању члана Савјета плана на праћењу израде
  Регулационих планова
 20. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Источна
  Илиџа за 2022. годину
 21. Приједлог Одлуке о покрићу кумулираног дефицита општине Источна Илиџа са
  стањем на дан 31.12.2022. године
 22. Одборничка питања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Раде Ћосовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ