20.3 C
Lukavica

Јавни позив за подстицај малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју општине Источна Илиџа у 2023. години

Датум: 01.09.2023. године

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” број: 97/16 и 36/19), члана 88. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 4/21), Плана обезбјеђења и усмјеравања средстава за подстицај малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју општине Источна Илиџа у 2023. години број: 01-023-   536/23 од 28.08.2023. године начелник Општине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подстицај малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју општине Источна Илиџа у 2023. години

Општина Источна Илиџа расписује Јавни позив за додјелу неповратних новчаних средстава за подстицај привредног развоја у 2023. години кроз:

1. Регресирање камате за намјенске кредите за предузећа и предузетнике

             Општина Источна Илиџа ће регресирати камату за сва предузећа и предузетнике са подручја општине Источна Илиџа који реализују намјенске кредите посредством пословних банака.

             Регресирање камате ће се вршити на тај начин да ће Општина по одобреним кредитима, а на основу ануитетних планова регресирати камату:

 • за набавку репроматеријала и одржавање текуће ликвидности камату до 3 % каматне стопе – за износ кредита од 5.000 – 25.000 КМ.
 • за набавку основних средстава камату до 4 % каматне стопе – за износ кредита од 10.000 – 100.000 КМ.
 • за затварање већ постојећег кредита камату до 4 % каматне стопе – за износ кредита од 5.000 – 20.000 КМ.

Уколико привредник или предузетник реализује кредитно задужење дуже од три године, камата ће му бити субвенционисана само за првих 36 рата у складу са ануитетним планом отплате кредита.

Документација коју је неопходно приложити уз пријаву за учешће у додјели подстицајних средстава је:  

        –    Бизнис план;

        –    Потврда о праву на кредит;

        –    Потврда о мјесту пребивалишта (ЦИПС)

        –    Копију уписа у регистар код надлежног органа;

        –    Копија жиро-рачуна;

        –    Фактура за купљено основно средство;

        –    План отплате кредита;

        –    Извјештај о утрошеним кредитним средствима доставља се приликом подношења захтјева за исплату првих 6. мјесеци камате.

2. Подршка предузетницима из области одржавања и поправке моторних возила

Општина Источна Илиџа ће пружити подршку за свапредузетнике са подручја општине Источна Илиџа који се баве одржавањем и поправком возила и то на начин:

 • Подстицајна средства субјектима који су регистровани до 31.12. 2022. године у износу до 500,00КМ;
 • Подстицајна средства за новоосноване субјекте који су се регистровали у току 2023. године за набавку нове механизације, односно опреме, и то у висини до 50 % од инвестираних средстава, а која не могу бити већа од 4.000,00 КМ.

Документација коју је неопходно приложити уз пријаву за учешће у додјели подстицајних средстава је:  

 • Захтјев;
 • Потврда о мјесту пребивалишта (ЦИПС)
 • Копија рјешења о регистрацији;
 • Копија жиро-рачуна;
 • Oбавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности (за ДОО);
 • Фискални рачун о набављеној механизацији (опреми) у 2023. години уз потписану овјерену фактуру која гласи на име подносиоца захтјева или купопродајни уговор.

 3. Подршка предузетницима који долазе из маргинализованих група (жене старије од 40 година, инвалиди…) или раде са маргинолаизованим групама

Општина Источна Илиџа ће пружити подршку за све предузетнике са подручја Источне Илиџе који се баве дјелатношћу везаном за неке од маргинализованих група људи и то на начин:

 • Постицајна средства за новооосноване субјекте који су се регистровали у току 2023. године за набавку опреме у висини до 50% од инвестираних средстава, а која не могу бити већа од 4000 КМ.

Документација коју је неопходно приложити уз пријаву за учешће у додјели подстицајних средстава је:  

 • Захтјев;
 • Потврда о мјесту пребивалишта (ЦИПС)
 • Копија рјешења о регистрацији;
 • Копија жиро-рачуна;
 • Oбавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности (за ДОО);
 • Фискални рачун о набављеној механизацији (опреми) у 2023. години уз потписану овјерену фактуру која гласи на име подносиоца захтјева или купопродајни уговор.

4. Подршка предузетницима који се баве производњом из области прерађивачке индустрије.

Општина Источна Илиџа ће пружити подршку за свапредузетнике са подручја Источне Илиџе који се баве производњом из области прерађивачке индустрије и то на начин:

 • Подстицајна средства за новоосноване субјекте који су се регистровали у току 2023. године за набавку нове механизације, односно опреме, и то у висини до 50 % од инвестираних средстава, а која не могу бити већа од 4.000,00 КМ.

Документација коју је неопходно приложити уз пријаву за учешће у додјели подстицајних средстава је:  

 • Захтјев;
 • Потврда о мјесту пребивалишта (ЦИПС)
 • Копија рјешења о регистрацији;
 • Копија жиро-рачуна;
 • Oбавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности (за ДОО);
 • Фискални рачун о набављеној механизацији (опреми) у 2023. години уз потписану овјерену фактуру која гласи на име подносиоца захтјева или купопродајни уговор.

Напомена:

 •  Приликом додјеле подстицајних средстава, под једнаким условима предност имају чланови из породица погинулих бораца, РВИ и демобилисани борци ВРС, цивилне жртве рата.
 • По свим наведеном пројектима Комисија за расподјелу средстава водиће рачуна о родној заступљености и равноправности.
 • У случају великог броја заинтересованих корисника, планирана средстава по кориснику могу бити мања од наведених у Плану, а све у циљу реализовања свих примљених захтјева.
 • Сви планирани подстицаји наведени у Плану трају до истека новчаних средстава.

Пријаве и бизнис план можете преузети у соби бр. 14 или путем наше WEB-странице: www.istocnailidza.net. Пријаве са потребном документацијом доставити лично на протокол (шалтер број 6) или путем поште на сљедећу адресу:

Општина Источна Илиџа

Војводе Радомира Путника број 2

71123 Источно Сарајево

Са назнаком „За Јавни позив“ Такође је обавезно на коверти навести и број Јавног позива

Цијели текст јавног позива са условима за добијање подстицаја ће бити објављен на огласној табли и на интернет страници Oпштине, а исти остаје отворен до истека планираних средстава

            За све додатне информације контакт телефон  је 057/316-026.

                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 01-012-1367/23

Датум: 01.09.2023. године

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” број: 97/16 и 36/19), члана 88. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 4/21), Плана обезбјеђења и усмјеравања средстава за подстицај малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју општине Источна Илиџа у 2023. години број: 01-023-   536/23 од 28.08.2023. године начелник Општине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подстицај малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју Oпштине Источна Илиџа у 2023. години

Општина Источна Илиџа расписује Јавни позив за додјелу неповратних новчаних средстава за подстицај привредног развоја у 2023. години кроз:

1. Регресирање камате за намјенске кредите за предузећа и предузетнике

             Општина Источна Илиџа ће регресирати камату за сва предузећа и предузетнике са подручја општине Источна Илиџа који реализују намјенске кредите посредством пословних банака.

             Регресирање камате ће се вршити на тај начин да ће Општина по одобреним кредитима, а на основу ануитетних планова регресирати камату:

 • за набавку репроматеријала и одржавање текуће ликвидности камату до 3 % каматне стопе – за износ кредита од 5.000 – 25.000 КМ.
 • за набавку основних средстава камату до 4 % каматне стопе – за износ кредита од 10.000 – 100.000 КМ.
 • за затварање већ постојећег кредита камату до 4 % каматне стопе – за износ кредита од 5.000 – 20.000 КМ.

Уколико привредник или предузетник реализује кредитно задужење дуже од три године, камата ће му бити субвенционисана само за првих 36 рата у складу са ануитетним планом отплате кредита.

Документација коју је неопходно приложити уз пријаву за учешће у додјели подстицајних средстава је:  

        –    Бизнис план;

        –    Потврда о праву на кредит;

        –    Потврда о мјесту пребивалишта (ЦИПС)

        –    Копију уписа у регистар код надлежног органа;

        –    Копија жиро-рачуна;

        –    Фактура за купљено основно средство;

        –    План отплате кредита;

        –    Извјештај о утрошеним кредитним средствима доставља се приликом подношења захтјева за исплату првих 6. мјесеци камате.

2. Подршка предузетницима из области одржавања и поправке моторних возила

Општина Источна Илиџа ће пружити подршку за свапредузетнике са подручја општине Источна Илиџа који се баве одржавањем и поправком возила и то на начин:

 • Подстицајна средства субјектима који су регистровани до 31.12. 2022. године у износу до 500,00КМ;
 • Подстицајна средства за новоосноване субјекте који су се регистровали у току 2023. године за набавку нове механизације, односно опреме, и то у висини до 50 % од инвестираних средстава, а која не могу бити већа од 4.000,00 КМ.

Документација коју је неопходно приложити уз пријаву за учешће у додјели подстицајних средстава је:  

 • Захтјев;
 • Потврда о мјесту пребивалишта (ЦИПС)
 • Копија рјешења о регистрацији;
 • Копија жиро-рачуна;
 • Oбавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности (за ДОО);
 • Фискални рачун о набављеној механизацији (опреми) у 2023. години уз потписану овјерену фактуру која гласи на име подносиоца захтјева или купопродајни уговор.

 3. Подршка предузетницима који долазе из маргинализованих група (жене старије од 40 година, инвалиди…) или раде са маргинолаизованим групама

Општина Источна Илиџа ће пружити подршку за све предузетнике са подручја Источне Илиџе који се баве дјелатношћу везаном за неке од маргинализованих група људи и то на начин:

 • Постицајна средства за новооосноване субјекте који су се регистровали у току 2023. године за набавку опреме у висини до 50% од инвестираних средстава, а која не могу бити већа од 4000 КМ.

Документација коју је неопходно приложити уз пријаву за учешће у додјели подстицајних средстава је:  

 • Захтјев;
 • Потврда о мјесту пребивалишта (ЦИПС)
 • Копија рјешења о регистрацији;
 • Копија жиро-рачуна;
 • Oбавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности (за ДОО);
 • Фискални рачун о набављеној механизацији (опреми) у 2023. години уз потписану овјерену фактуру која гласи на име подносиоца захтјева или купопродајни уговор.

4. Подршка предузетницима који се баве производњом из области прерађивачке индустрије.

Општина Источна Илиџа ће пружити подршку за свапредузетнике са подручја Источне Илиџе који се баве производњом из области прерађивачке индустрије и то на начин:

 • Подстицајна средства за новоосноване субјекте који су се регистровали у току 2023. године за набавку нове механизације, односно опреме, и то у висини до 50 % од инвестираних средстава, а која не могу бити већа од 4.000,00 КМ.

Документација коју је неопходно приложити уз пријаву за учешће у додјели подстицајних средстава је:  

 • Захтјев;
 • Потврда о мјесту пребивалишта (ЦИПС)
 • Копија рјешења о регистрацији;
 • Копија жиро-рачуна;
 • Oбавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности (за ДОО);
 • Фискални рачун о набављеној механизацији (опреми) у 2023. години уз потписану овјерену фактуру која гласи на име подносиоца захтјева или купопродајни уговор.

Напомена:

 •  Приликом додјеле подстицајних средстава, под једнаким условима предност имају чланови из породица погинулих бораца, РВИ и демобилисани борци ВРС, цивилне жртве рата.
 • По свим наведеном пројектима Комисија за расподјелу средстава водиће рачуна о родној заступљености и равноправности.
 • У случају великог броја заинтересованих корисника, планирана средстава по кориснику могу бити мања од наведених у Плану, а све у циљу реализовања свих примљених захтјева.
 • Сви планирани подстицаји наведени у Плану трају до истека новчаних средстава.

Пријаве и бизнис план можете преузети у соби бр. 14 или путем наше WEB-странице: www.istocnailidza.net. Пријаве са потребном документацијом доставити лично на протокол (шалтер број 6) или путем поште на сљедећу адресу:

Општина Источна Илиџа

Војводе Радомира Путника број 2

71123 Источно Сарајево

Са назнаком „За Јавни позив“ Такође је обавезно на коверти навести и број Јавног позива

Цијели текст јавног позива са условима за добијање подстицаја ће бити објављен на огласној табли и на интернет страници Oпштине, а исти остаје отворен до истека планираних средстава

            За све додатне информације контакт телефон  је 057/316-026.

                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ