Просторно уређење и стамбено комунални послови – Закони

 • Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13; 106/15)
 • Закон о комуналној полицији („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13);
 • Закон о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на
  Путевима у БиХ („Службени гласник Републике Српске“, број 4/17)
 • Закон о измјенама и допунама Закона о приватизацији државних станова („Службени гласник Републике Српске“, број 60/15);
 • Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 98/11,60/15);
 • Закон о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/14);
 • Закон о управљaњу отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број 111/13);
 • Закон о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13);
 • Закон о концесији („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13);
 • Закон о гробљима и погребној дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 31/13 и 6/14);
 • Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 92/09, 121/12);
 • Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12);
 • Закон о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12);
 • Закон о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 79/15);
 • Закон о допуни закона о приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража („Службени гласник Републике Српске“, број 30/12);
 • Закон о премјеру и катастру РС („Службени гласник Републике Српске“, број 15/10, 6/12);
 • Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 70/06, 14/10, 71/16);
 • Закон о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 4/12);
 • Закон о приватизацији државних станова („Службени гласник Републике Српске“,број 118/11);
 • Закон о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11);
 • Закон о одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“, број 101/11);
 • Закон о државним становима на којима не постоји станарско право („Службени гласник Републике Српске“, број 98/11);
 • Закон о превозу („Службени гласник Републике Српске“, број 50/10);
 • Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10);
 • Закона о нотарима („Службени гласник Републике Српске“, број 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10);
 • Закон о празницима Репблике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07);
 • Закон о забрани пушења дуванских производа на јавним мјестима („Службени гласник Републике Српске“, број 46/04);
 • Закон о заштити од нејонизирајућег зрачења („Службени гласник Републике Српске“, број 02/05);
 • Закон о енергетској ефикасности („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13);
 • Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији („Службени гласник Републике Српске“, број 39/13 и 109/13);
 • Закон о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11);
 • Закон о спровођењу Одлука комисије за заштити националних споменика по Анексу 8 („Службени гласник Републике Српске“, број 70/06);
 • Закон о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12);
 • Закона о цивилној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 29/10)
 • Закон о јавном окупљању („Службени гласник Републике Српске“, број 118//08)
 • Закон о шумама („Службени гласник Републике Српске“, број 66/03)
 • Закон о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08, 110/08)

Правилници, Уредбе:

 • Уредба о забрани продаје и употребе алкохолних пића на јавним мјестима лицима млађим од 18 година („Службени гласник Републике Српске“,број 106/06);
 • Уредба о критеријумима за одређивање радног времена у угоститељским објектима („Службени гласник Републике Српске“, број 44/11);
 • Правилник о престанку важења Правилника о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада („Службени гласник Републике Српске“, број 34/17);
 • Правилник о условима за сточно гробље и јаму гробницу („Службени гласник Републике Српске“, број 95/16);
 • Правилник о условима и начину сакупљања транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник Републике Српске“, број 61/15);
 • Правилник о измјенама и допунама Правилника о обрачуну накнаде Закона о измјенама и допунама трошкова уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 22/14);
 • Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације („Службени гласник Републике Српске“, број 115/13);
 • Правилник о садржају и контроли техничке документације („Службени гласник Републике Српске“, број 101/13)
 • Правилник о вршењу техничког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13)
 • Правилник за израчунавање површина и запремина објекта („Службени гласник Републике Српске“, број 95/13)
 • Правилник о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 95/13)
 • Правилник о уловима за планирање и пројектовање објеката за несметано кретање дјеце и лица са умањеним тјелесним способностима („Службени гласник Републике Српске“, број 93/13)
 • Правилник о начину израде садржају и формирању докумената Просторног уређења („Службени гласник Републике Српске“, број 69/13)
 • Правилник о изради и доношењу докумената просторног уређења по склаћеном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 69/13)
 • Правилник о форми садржају и начину издавања Локацијских услова („Службени гласник Републике Српске“, број 69/13)
 • Правилник о критеријумима за одлучивање о потреби спровођења стратешке процјене утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13)
 • Правилник о садржају извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13)
 • Правилник о условима за обављање дјелатности из области Заштите животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13)
 • Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12)
 • Правилник о упису у регистар заједница зграда са обрасцима аката за јединствену примјену Закона о одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“, број 27/12)
 • Правилник о методологији прикупљања података за јединствени просторно –инфраструктурни систем („Службени гласник Републике Српске“, број 46/11)
  Правилник о садржају и начину израде и доношења докумената просторног уређења („Службени гласник Републике Српске“, број 59/11)
 • Правилник о овођењу отпадних вода (септичке јаме) („Службени гласник Републике Српске“, број 68/01)
 • Правилник о методологији прикупљања података о отпаду и њиховој евиденцији („Службени гласник Републике Српске“, број 71/15);
 • Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда („Службени гласник Републике Српске“, број 30/15);
 • Уредба о забрани продаје и употребе алкохолних пића на јавним мјестима лицима млађим од 18 година („Службени гласник Републике Српске“,број 106/06);
 • Уредба о критеријумима за одређивање радног времена у угоститељским објектима („Службени гласник Републике Српске“, број 44/11);
 • Правилник о поступку јавног конкурса и располагању некретнинама у својини Републике Српске и локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12)