Општа управа – Формулари

ОБРАЗАЦ_ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС

Матични уред

Пријава уписа дјетета у Матичну књигу рођених и књигу држављана

Захтјев за вјенчање

Изјава

Изјава – кућна листа

Пуномоћ

Сагласност једног родитеља

Сагласност оба родитеља

Записник o признавању очинства

Записник о националности и вјероисповјести – Српска православна МКП

Записник о националности и вјероисповјести – МКВ

Пријава чињенице смрти

Изјава БИХ-РС

Грађанска стања

Захтјев за стицање држављанства БиХ-РС као двојног држављанства

Захтјев за исправку погрешно евидентираних података

Захтјев за накнадни упис у МКР

Захтјев за накнадни упис у МКУ

Захтјев за промјену ентитетског држављанства

Захтјев за промјену личног имена

Захтјев за пријем у држављанство БиХ-РС

Захтјев за накнадни упис прибиљешке држављанства у Матичну књигу рођаних

Захтјев за накнадни упис имена дјетета у матичну књигу рођених

Захтјев за поништење дуплог или ненадлежног уписа

Борачко – инвалидска заштитa

 Обавијест о смрти корисника инвалиднине

Обавијест о смрти корисника борачког додатка 

Захтјев за утврђивање статуса РВИ по основу рањавања

Захтјев за утврђивање статуса РВИ по основу болести 

Захтјев за утврђивање статуса ППБ без права на инвалиднину

Захтјев за утврђивање статуса ППБ 

Захтјев за утврђивање статуса породице умрлог војног инвалида и права на породичну инвалиднину

Захтјев за утврђивање новог процента војног инвалидитета

Захтјев за промјену мјесне надлежности – Република Српска

Захтјев за промјену мјесне надлежности – Србија

Захтјев за промјену мјесне надлежности РВИ – Србија

Захтјев за промјену мјесне надлежности ППБ – Србија

Захтјев за категоризацију борца

Захтјев за издавање царинске олакшице

Захтјев за годишњи борачки додатак

Захтјев за утврђивање права на новчану накнаду породици одликованог борца