Просторно уређење и стамбено комунални послови – Одлуке

Одлука о висини накнаде за рад комисије за контролу техничке документације и комисије за технички пријем објеката

Одлука о висини просјечне грађевинске цијене 1 m² корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Источна Илиџа

Одлука о висини ренте (погодности) за изградњу објеката по зонама градског грађевинског земљишта на подручју општине Источна Илиџа

Одлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о условима за постављање привремених објеката

Одлука о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту

Одлука о јавном оглашавању

Одлука о комуналним дјелатностима

Одлука о комуналном реду

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту

Одлука о усвајању процјене угрожености општине Источна Илиџа од елементарне непогоде и друге несреће

Одлука о утврђивању тржишне цијене грађевинског земљишта по зонама градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта на подручју општине Источна Илиџа

Одлука о условима за постављање привремених објеката

Одлука о утврђивању најниже почетне продајне тржишне цијене грађевинског земљишта по зонама градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта

Одлука о висини минималне накнаде за заузимање јавних површина и минималној цијени закупа пословних простора на подручју општине Источна Илиџа

Одлука о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа

 

Одлука о висини вриједности непокретности по зонама

Одлука о висини минималне накнаде за заузимање јавних површина и минималној цијени закупа пословних простора

Одлука о изгледу, уређењу и одржавању јавних и приватних објеката и површина по зонама

Одлука о измjeни и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту број 02-023-14314 од 23.06.2014.- 14.03.2017.

ООдлука о измjeни и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту број 02-023-14314 од 23.06.2014.-26.12.2017.

Одлука о измjeни и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту број 02-023-14314 од 23.06.2014.-28.02.2018.

Одлука о измjeни и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту број 02-023-14314 од 23.06.2014.-30.05.2017.

Одлука о измјенама и допунама одлуке о комуналном реду

Одлука о комуналним таксама за коришћење простора и објеката на јавним површинама од стране инфраструктурних система

Правилник о умањењу трошкова ренте и уређења градског грађевинског земљишта за изградњу стамбених објеката