Начелник одјељења


Ненад Берјан

Начелник Одјељења је НЕНАД БЕРЈАН, дипломирани грађевински инжeњер. Рођен 08.10. 1954. године, ожењен, отац једног дјетета. Радио у Урбанистичком заводу Босне и Херцеговине до 1992. године као водећи планер пројектант, од 1996. године до 2004. године у ФАМОС АД Сарајево као директор ФАМОС градње. Функцију начелника одјељења обавља од 2005. године.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ врши стручне и управне послове који се односе на: припрему просторно планске документације, развојне планове, издавање урбанистичких сагласности и одобрења за грађење, технички прегледи, и употребне дозволе изграђених објеката , контрола инвестиционотехничке документације, надзор у области грађења и заштите животне средине и путне инспекције, комуналне полиције, контрола закони-кориштења станова у државној својини, додјела, замјеан и откуп станова, кориштење грађевинског земљишта, утврђивање накнада и друго, те послови из области заједничке комуналне потрошње (водовод и канализација), као и други послови који му се ставе у надлежност.

Контакт телефон: +387 57 317 193
Телефон, факс: +387 57 317 193
Е-маил: urbanizam@istocnailidza.net